Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 1927 houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen wat betreft de aangifte, betaling en diverse regels met betrekking tot de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen, de 6 août 2021

Artikel 1. Titel X van boek II van het koninklijk besluit van 3 maart 1927 houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen, vernummerd bij het koninklijk besluit van 21 december 2006 en opgeheven bij het koninklijk besluit van 17 februari 2019, wordt hersteld als volgt "Titel X - Jaarlijkse taks op de effectenrekeningen" en omvat de artikelen 2407bis tot 2407sexies7.

Art. 2. In titel X van boek II van hetzelfde besluit, hersteld bij artikel 1 van dit besluit, wordt artikel 2407bis, opgeheven bij het koninklijk besluit van 17 februari 2019, hersteld als volgt:

"Art. 2407bis. § 1. De Belgische tussenpersoon of de erkende vertegenwoordiger dient, via het door de Federale Overheidsdienst Financiën ter beschikking gestelde beveiligde elektronische platform, een aangifte in die vermeldt:

 1. de referentieperiode waarvoor ze werd opgemaakt;

 2. zijn naam en zijn ondernemingsnummer of wanneer de erkende vertegenwoordiger een natuurlijke persoon is, zijn naam, zijn eerste voornaam en ondernemingsnummer, de naam van de tussenpersoon die de erkende vertegenwoordiger heeft aangeduid alsook het fiscaal identificatienummer van deze tussenpersoon in zijn vestigingsstaat;

 3. het aantal effectenrekeningen begrepen in de aangifte;

 4. de gecumuleerde belastbare basis van de effectenrekeningen waarvoor de aangifte wordt gedaan en het verschuldigde bedrag; de belastbare basis van de rekeningen waarvoor artikel 201/6, tweede lid, van het Wetboek van toepassing is, wordt evenwel afzonderlijk vermeld, met het verschuldigde bedrag;

 5. de andere elementen nodig voor de juiste heffing van de taks.

  De aangever houdt een lijst ter beschikking van de administratie met de effectenrekeningen waarop de aangifte betrekking heeft, met vermelding van het nummer van elke rekening, het belastbare bedrag en het bedrag van de taks.

  In afwijking van het eerste lid, wordt de aangifte ingediend op het kantoor bedoeld in artikel 2407sexies3 zolang het beveiligde elektronische platform niet ter beschikking is gesteld door de Federale Overheidsdienst Financiën. Deze afwijking is niet meer van toepassing twee maanden na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van een bericht waarin wordt aangekondigd dat het platform beschikbaar is.

  § 2. In geval van toepassing van artikel 201/9/3, § 1 van het Wetboek, dient de titularis de aangifte in via het beveiligde elektronische platform dat ter beschikking wordt gesteld door de Federale Overheidsdienst Financiën.

  In geval van toepassing van artikel 201/9/3, § 2, tweede lid van het Wetboek, dient de titularis de aangifte in op het kantoor bedoeld in paragraaf 1, derde lid.

  Naast de gegevens bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, 1°, 4° en 5°, vermeldt de aangifte per effectenrekening:

 6. de identiteit van de titularissen ;

 7. de identiteit van de tussenpersoon volgens de nadere regels bepaald in paragraaf 1, eerste lid, 2°.

  De vermelding van de identiteit omvat:

 8. voor een natuurlijke persoon zijn naam, zijn eerste voornaam, de datum en plaats van zijn geboorte evenals zijn woonplaats ;

 9. voor een rechtspersoon, zijn ondernemingsnummer, zijn naam, zijn rechtsvorm en zijn zetel.

  De aangever houdt een lijst ter beschikking van de administratie met de effectenrekeningen waarop de aangifte...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT