Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bezoldigingen voor studentenarbeid, de 24 juillet 2021

Artikel 1. In nummer 2.22 van de bijlage III van het KB/WIB 92, vervangen bij het koninklijk besluit van 16 december 2020 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 april, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. het tweede lid wordt vervangen als volgt:

  "Om te bepalen of het in het eerste lid vermelde aantal van 475 uren is bereikt, worden niet in rekening gebracht:

  - de voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 gepresteerde uren studentenarbeid in het onderwijs en de zorgsector zoals bedoeld in artikel 10 van de wet 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie of in artikel 35 van de wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie die niet aan de sociale zekerheidsbijdragen onderworpen zijn;

  - de voor het derde kwartaal van 2021 gepresteerde uren studentenarbeid die niet aan de sociale zekerheidsbijdragen onderworpen zijn.";

 2. het wordt aangevuld met een derde lid, luidende:

  "Op de bezoldigingen voor de overeenkomstig het tweede lid niet in rekening gebrachte uren studentenarbeid is evenmin bedrijfsvoorheffing verschuldigd.".

  Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 juli 2021 en is van toepassing op de bezoldigingen die vanaf diezelfde datum worden betaald of toegekend.

  Art. 3. De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Handtekening

  Gegeven te Brussel, 24 juli 2021.

  FILIP

  Van Koningswege :

  De Minister van Financiën,

  V. VAN PETEGHEM

  Aanhef

  FILIP, Koning der Belgen,

  Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

  Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 275, § 1;

  Gelet op het KB/WIB 92;

  Overwegende de wet van 4 juli 2021 houdende houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, de artikelen 27 en 28;

  Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 17 juni 2021;

  Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 23 juni 2021;

  Gelet op de wetten op de Raad van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT