Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake de selectie en de rekrutering van de personeelsleden van de politiediensten, de 11 juillet 2021

TITEL I. - Wijzigingsbepalingen

HOOFDSTUK I. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten

Artikel 1. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten wordt aangevuld met de bepalingen onder 16° en 17°, luidende:

"16° "het koninklijk besluit": het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol);

17° "het ministerieel besluit": het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (UBPol).".

Art. 2. In artikel 57, tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 februari 2014, worden de woorden "en, voor het uitoefenen, binnen en buiten zijn ressort, van de in artikel 15, 3°, van de wet bepaalde bevoegdheid beperkt tot de selectieproeven bedoeld in de artikelen IV.I.15, 1°, 2° en 3°, IV.I.52, tweede lid, 1°, 2° en 3°, VII.II.17, eerste lid, VII.II.18, eerste lid, en VII.II.19, eerste lid, van het koninklijk besluit, en VII.14 en VII.16 van het ministerieel besluit," ingevoegd tussen de woorden "van de bevoegdheid bepaald in artikel 14, 1° en 2°, van de wet," en de woorden "als dienstprestatie in aanmerking genomen".

HOOFDSTUK II. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol)

Art. 3. In deel II, titel I, RPPol wordt een hoofdstuk V ingevoegd, dat een artikel II.I.15 bevat, luidende:

"Hoofdstuk V. - Betrekkingen toegankelijk voor personeelsleden van het operationeel kader en voor personeelsleden van het administratief en logistiek kader

Art. II.I.15. De gemeente- of politieraad, op advies van de korpschef wat de lokale politie betreft, of de directeur-generaal van het middelenbeheer en de informatie, op advies van de betrokken directeur of het betrokken diensthoofd rechtstreeks afhangend van de commissaris-generaal of van een directeur-generaal wat de federale politie betreft, kan beslissen dat een betrekking ook kan worden toegekend aan een personeelslid bekleed met een graad die gelijkwaardig is aan de graad die aan de vacante betrekking verbonden is.

In het raam van het eerste lid is er een gelijkwaardigheid tussen:

- de graden van het kader van agenten van politie, van het kader van beveiligingsagenten van politie en de graden van het niveau D;

- de graden van het basiskader, van het kader van beveiligingsassistenten van politie en de graden van het niveau C;

- de graden van het middenkader en de graden van het niveau B;

- de graden van het officierenkader, uitgezonderd de graad van hoofdcommissaris van politie, en de graden van het niveau A van klasse 1 en 2;

- de graad van hoofdcommissaris van politie en de graden van het niveau A van ten minste klasse 3.".

Art. 4. In artikel IV.I.2 RPPol worden de woorden "de algemene directie personeel" vervangen door de woorden "de algemene directie van het middelenbeheer en de informatie.".

Art. 5. In deel IV, titel I, hoofdstuk I, afdeling 1, RPPol wordt een artikel IV.I.2bis ingevoegd, luidende:

"Art. IV.I.2bis. De hoedanigheden van lid van de moraliteitscommissie, lid van de deliberatiecommissie en lid van de selectiecommissie, voorzien in dit hoofdstuk, zijn geen van allen verenigbaar.".

Art. 6. In artikel IV.I.3 RPPol, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 14 april 2013 en 30 september 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden "per opleidingscyclus" vervangen door de woorden "per kader";

2° het tweede lid wordt opgeheven;

3° het vroegere derde lid, dat het tweede lid wordt, wordt vervangen als volgt:

"Op zijn vraag en binnen de door hem gestelde termijnen bezorgt, naar gelang van het geval, de directeur-generaal van het middelenbeheer en de informatie, de gemeente- of de politieraad hem daartoe de nodige gegevens.".

Art. 7. In de artikelen IV.I.12, IV.I.39, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 juni 2009, IV.I.47, IV.I.53, tweede lid, IV.II.9, vijfde lid, IV.II.16, 5°, en IV.II.45 RPPol worden de woorden "de directeur van de door hem aangewezen dienst" telkens vervangen door de woorden "het hoofd van de door hem aangewezen dienst".

Art. 8. Artikel IV.I.13 RPPol, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 juni 2009, wordt vervangen als volgt:

"Art. IV.I.13. Het organiseren van selectieproeven wordt onder meer aangekondigd via een bericht bekendgemaakt op de website van de dienst van de rekrutering en van de selectie van de federale politie. Deze bekendmaking vermeldt de taal van de selectieproeven, het kader waarvoor de proeven worden georganiseerd, een beschrijving van het ambt, een beknopt profiel, de deelnemingsvoorwaarden en de datum waarop die moeten vervuld zijn, de wijze van inschrijving en de uiterste inschrijvingsdatum alsmede het selectiereglement, opgesteld door het hoofd van de dienst van de rekrutering en van de selectie van de federale politie.".

Art. 9. In artikel IV.I.15 RPPol, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 juni 2009 en de wet van 21 april 2016, wordt de bepaling onder 4° opgeheven.

Art. 10. Artikel IV.I.16 RPPol wordt opgeheven.

Art. 11. In artikel IV.I.17 RPPol, vervangen bij het koninklijk besluit van 7 juni 2009 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 januari 2019, worden de woorden "artikel IV.I.15, 1° tot 4° " telkens vervangen door de woorden "artikel IV.I.15, 1° tot 3° ".

Art. 12. Artikel IV.I.18 RPPol, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 juni 2009, 11 januari 2019 en 30 september 2020, wordt vervangen als volgt:

"Art. IV.I.18. § 1. De moraliteitscommissie beslist, overeenkomstig de nadere regels bepaald door de minister, of de kandidaat al dan niet beantwoordt aan de vereiste bepaald bij artikel 12, eerste lid, 3°, van de wet van 26 april 2002, en legt, in voorkomend geval, een beperking op van de territoriale inzetbaarheid van de kandidaat.

De voorzitter van de moraliteitscommissie licht de kandidaat schriftelijk in van zijn gemotiveerde beslissing. Deze kennisgeving omvat eveneens, in voorkomend geval, de bewoordingen van artikel IV.I.19.

De kandidaat kan de minister steeds verzoeken de in het eerste lid bedoelde beperking van de territoriale inzetbaarheid te herzien. De minister beslist op advies van, naar gelang van het geval, de korpschef of de directeur-generaal van het middelenbeheer en de informatie.

§ 2. De moraliteitscommissie bedoeld in § 1 is samengesteld uit:

1° het hoofd van de dienst van de rekrutering en van de selectie van de federale politie of een personeelslid dat hij aanwijst, de voorzitter;

2° een personeelslid van de lokale politie, aangewezen door de Vaste Commissie voor de Lokale Politie;

3° een personeelslid van de federale politie, aangewezen door de directeur-generaal van het middelenbeheer en de informatie, dat doet blijken van een voor de opdracht van de moraliteitscommissie relevante ervaring.

De commissie kan enkel geldig zitting houden en beslissen indien ze zodanig is samengesteld dat elk geslacht door minstens één persoon is vertegenwoordigd.

Om geldig te kunnen beslissen, moeten alle leden aanwezig zijn.

De moraliteitscommissie beslist met meerderheid van stemmen.".

Art. 13. In artikel IV.I.19, eerste lid, RPPol worden de woorden "van onberispelijk gedrag is" vervangen door de woorden "beantwoordt aan de vereiste bepaald bij artikel 12, eerste lid, 3°, van de wet van 26 april 2002".

Art. 14. Artikel IV.I.23 RPPol, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 juni 2009, wordt vervangen als volgt:

"Art. IV.I.23. De door de minister aangewezen dienst van de federale politie licht de kandidaat, de in artikel IV.I.18 bedoelde moraliteitscommissie, de in artikel IV.I.20 bedoelde paritaire commissie en het hoofd van de dienst van de rekrutering en van de selectie van de federale politie schriftelijk in van de door de minister in beroep gewezen beslissing bedoeld in artikel IV.I.19.".

Art. 15. In artikel IV.I.25 RPPol worden de woorden "De directeur bedoeld in artikel IV.I.18" vervangen door de woorden "Het hoofd van de dienst van de rekrutering en van de selectie van de federale politie".

Art. 16. In artikel IV.I.27 RPPol, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 juni 2009 en 11 januari 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in de bepaling onder 3° worden de woorden "in artikel IV.I.16 bedoelde" opgeheven;

  2. de bepaling onder 5° wordt opgeheven.

    Art. 17. In artikel IV.I.28bis RPPol, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 7 juni 2009, wordt het eerste lid vervangen als volgt:

    "De kandidaat die zonder aanvaardbare reden afwezig is op het ogenblik dat een selectieproef plaatsvindt, wordt door het hoofd van de dienst van de rekrutering en van de selectie van de federale politie uitgesloten van verdere deelname.".

    Art. 18. Artikel IV.I.29 RPPol, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 juni 2009, 6 april 2010, 25 juni 2010 en 11 januari 2019, wordt vervangen als volgt:

    "Art. IV.I.29. De kandidaat-agent van politie of de kandidaat-inspecteur van politie is vrijgesteld van de persoonlijkheidsproef bedoeld in artikel IV.I.15, 2°, indien hij in het raam van een voorafgaande selectieprocedure voor hetzelfde kader de voor de persoonlijkheidsproef bepaalde minimumdrempel heeft behaald. Deze vrijstelling geldt voor twee jaar te rekenen vanaf de kennisgeving van zijn slagen. Zo daar evenwel een aanwijzing toe is waaruit blijkt dat de kandidaat niet langer aan de betrokken vereisten voldoet, verzoekt de in artikel IV.I.17 bedoelde deliberatiecommissie, vooraleer zich uit te spreken over de geschiktheid van de kandidaat, om een...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT