Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juni 2019 tot organisatie van het administratief en financieel beheer van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie Centrale dienst voor Duitse Vertalingen, de 29 juin 2021

Artikel 1. In artikel 3, 1°, a) van het koninklijk besluit van 6 juni 2019 tot organisatie van het administratief en financieel beheer van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie Centrale dienst voor Duitse Vertalingen worden de woorden "functionele directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie" vervangen door de woorden "directeur van de Interne Ondersteuningsdienst".

Art. 2. Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen door:

"Art. 5. § 1. Het beheerscomité vergadert zo vaak als nodig en ten minste twee keer per jaar.

De voorzitter roept de leden van het comité ten minste vijf werkdagen vooraf op per brief of e-mail, en dit ambtshalve of op gemotiveerd verzoek van de leidend ambtenaar of van ten minste twee stemgerechtigde leden van het comité.

De oproeping vermeldt de dagorde, die met name elk punt moet bevatten dat een lid ten minste tien werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter heeft doorgegeven.

§ 2. De zitting van het beheerscomité kan via videoconferentie worden georganiseerd, of met fysieke aanwezigheid.

Wanneer de zitting georganiseerd wordt met fysieke aanwezigheid, komt het beheerscomité bijeen in één van de lokalen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

§ 3. Het beheerscomité kan, in uitzonderlijke omstandigheden van dagelijks beheer, een geldige beslissing nemen op elektronische wijze. Daartoe verstuurt een lid een beslissingsvoorstel elektronisch naar de secretaris, die het elektronische bericht rechtstreeks naar de andere leden doorstuurt, na overleg met de voorzitter.

Elk lid mag binnen de twee werkdagen verzet aantekenen tegen de elektronische stemmingsprocedure en vragen om het beslissingsvoorstel naar de volgende zitting van het beheerscomité te verschuiven. Het lid dat verzet aantekent, brengt de secretaris en de andere leden daarvan elektronisch op de hoogte. Het beslissingsvoorstel wordt dan automatisch op de agenda van de volgende vergadering gezet.

Een elektronisch beslissingsvoorstel bevat alle informatie en documenten die nodig zijn om de voorgestelde beslissing te onderzoeken. De termijn waarbinnen de beslissing genomen moet worden, wordt in het voorstel vermeld. Deze termijn moet minimaal twee werkdagen en maximaal vier werkdagen bedragen.

Het beheerscomité kan een beslissing enkel op geldige wijze goedkeuren als een...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT