Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten inzake de verdeling van bepaalde bevoegdheden met betrekking tot de mobiliteit, de 1 juillet 2021

Artikel 1. In artikel VI.II.10, eerste lid, 1°, RPPol, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 juni 2009, worden de woorden "of de door hem aangewezen officier of personeelslid van het administratief en logistiek kader van niveau A" ingevoegd tussen de woorden "van de commissaris-generaal" en de woorden "of van de betrokken directeur-generaal".

Art. 2. In artikel VI.II.15, § 1, RPPol, vervangen bij het koninklijk besluit van 20 december 2005 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 2 maart 2007, 20 december 2007 en 31 mei 2009, worden de woorden "de commissaris-generaal of de directeur-generaal die hij aanwijst" vervangen door de woorden "de directeur-generaal van het middelenbeheer en de informatie".

Art. 3. In artikel VI.II.17 RPPol worden de woorden ", de commissaris-generaal of de door deze aangewezen directeur-generaal," vervangen door de woorden "of de directeur-generaal van het middelenbeheer en de informatie".

Art. 4. In artikel VI.II.20, eerste lid, RPPol, vervangen bij het koninklijk besluit van 2 maart 2007, worden de woorden "of de door hem aangewezen officier of personeelslid van het administratief en logistiek kader van niveau A" ingevoegd tussen de woorden "de commissaris-generaal" en de woorden "of de betrokken directeur-generaal".

Art. 5. In de artikelen VI.II.38, eerste lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 2 maart 2007, en VI.II.40, eerste lid, RPPol, vervangen bij het koninklijk besluit van 2 maart 2007, worden de woorden "of de door hem aangewezen officier of personeelslid van het administratief en logistiek kader van niveau A" telkens ingevoegd tussen de woorden "de commissaris-generaal" en de woorden "voor de in het commissariaat-generaal te begeven betrekkingen".

Art. 6. In artikel VI.II.55 RPPol, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 december 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in het eerste, derde en vijfde lid worden de woorden "de commissaris-generaal" telkens vervangen door de woorden "de betrokken directeur of het betrokken diensthoofd rechtstreeks afhangend van de commissaris-generaal of van een directeur-generaal";

  2. in het tweede lid worden de woorden "de commissaris-generaal of de directeur-generaal die de algemene directie leidt bedoeld in artikel 93 van de wet" vervangen door de woorden "de betrokken directeur of het betrokken diensthoofd rechtstreeks afhangend van de commissaris-generaal of van een directeur-generaal";

  3. in het vierde lid worden de woorden "De...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT