Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking, van April 29, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. de bepaling onder 1° wordt vervangen als volgt:

  "1° de instrumenterende ambtenaar:

 2. een notaris;

 3. een van de volgende personen die een authentieke akte heeft verleden:

  - een ambtenaar van het Federaal aankoopcomité van de Federale Overheidsdienst Financiën;

  - elke persoon bevoegd om akten te authenticeren, aangeduid krachtens artikel 6quinquies van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;";

 4. de bepaling onder 4° wordt opgeheven.

  Art. 2. In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in het eerste lid worden in de Franse tekst de woorden "un fonctionnaire" vervangen door de woorden "le fonctionnaire";

  2. in de Franse tekst van het tweede lid, 1°, a), gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 augustus 2016, wordt het woord "Judiciaire" vervangen door het woord "judiciaire";

  3. in het tweede lid, 1°, b), worden de woorden "artikel 1, laatste lid van de hypotheekwet" vervangen door de woorden "artikel 3.30, § 3 van het Burgerlijk Wetboek";

  4. het tweede lid, 2°, a), gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 augustus 2016, wordt vervangen als volgt:

   "a) een uitgifte van de akte van hypotheekvestiging of van de akte waaruit het onroerend voorrecht ontstaat, telkens met vermelding van het repertoriumnummer;";

  5. in het tweede lid, 2°, d), worden in de Franse tekst de woorden "lors à la" vervangen door de woorden "lors de la";

  6. het tweede lid, 2°, e) wordt vervangen als volgt:

   "e) in afwijking van artikel 83 van de hypotheekwet, één inschrijvingsborderel waarin alle onroerende goederen worden vermeld waarvoor een inschrijving wordt genomen, zelfs wanneer de inschrijving betrekking heeft op onroerende goederen die in het ambtsgebied van verschillende kantoren zijn gelegen;".

   Art. 3. In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  7. in het tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 oktober 2018, worden de woorden "artikel 1 van de hypotheekwet" vervangen door de woorden "artikel 3.30 van het Burgerlijk Wetboek";

  8. in hetzelfde lid, worden de woorden "of de zetel van zijn functie," ingevoegd tussen de woorden "instrumenterende ambtenaar" en de woorden "moet het goed";

  9. in het vierde lid worden de woorden "minister bevoegd voor Financiën, na overleg met de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat" vervangen door de woorden "Minister van Financiën of zijn gedelegeerde".

   Art. 4. Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:

   "Art. 5. § 1. De vermelding van de registratie van een op gedematerialiseerde wijze aangeboden stuk wordt samen met het geregistreerde stuk en op dezelfde wijze verzonden aan de instrumenterende ambtenaar.

   De vermelding van de registratie van een notariële akte en van haar bijlagen wordt ook verzonden aan de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat of haar gedelegeerde met het oog op de bewaring bedoeld in artikel 180bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en artikel 18ter, eerste lid, 2° van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt.

   § 2. De vermelding van de hypothecaire openbaarmaking van op gedematerialiseerde wijze aangeboden stukken wordt samen met de stukken en op dezelfde wijze verzonden aan de instrumenterende ambtenaar.

   De vermelding van de hypothecaire openbaarmaking van een notariële akte, van haar bijlagen en van de in artikel 3, tweede lid bepaalde stukken wordt ook verzonden aan de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat met het oog op de bewaring bedoeld in artikel 18ter, eerste lid, 3° van de wet van 25ventôse jaar XI op het notarisambt.

   § 3. De in dit artikel beoogde verzendingen gebeuren overeenkomstig de technische voorschriften vastgesteld door de Minister van Financiën of zijn gedelegeerde.".

   Art. 5. In artikel 6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 oktober 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  10. in het eerste lid, 2°, worden de woorden "en artikel 4 van de wet van 25 oktober 1919" geschrapt;

  11. de aldus gewijzigde tekst van het artikel zal paragraaf 1 vormen;

  12. de tekst wordt aangevuld met een paragraaf 2 en een paragraaf 3 luidende:

   " § 2. De vermelding van de registratie van de op papier aangeboden stukken wordt aan de instrumenterende ambtenaar samen met deze stukken ofwel op papier, ofwel via een beveiligde elektronische brievenbus verzonden.

   Indien de vermelding via een beveiligde elektronische brievenbus wordt verzonden wordt deze voor het geval het een notariële akte en haar bijlagen betreft, ook verzonden aan de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat of haar gedelegeerde met het oog op de bewaring bedoeld in artikel 180bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en in artikel 18ter, eerste lid, 2° van de wet van 25ventôse jaar XI op het notarisambt.

   § 3. De vermelding van de hypothecaire openbaarmaking van de op papier aangeboden stukken wordt aan de instrumenterende ambtenaar samen met deze stukken ofwel op papier, ofwel via een beveiligde elektronische brievenbus verzonden.

   Indien de vermelding via een beveiligde elektronische brievenbus wordt verzonden, wordt deze voor het geval het een notariële akte, haar bijlagen en de in artikel 3, tweede lid bepaalde stukken betreft, ook verzonden aan de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat met het oog op de bewaring bedoeld in artikel 18ter, eerste lid, 3° van de wet van 25ventôse jaar XI op het notarisambt.".

   Art. 6. In hetzelfde besluit wordt de bijlage vervangen door de bijlage bij dit besluit.

   Art. 7. Aan de bijlage zoals vervangen door artikel 6 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  13. in punt V, worden de woorden "artikel 577-3, eerste lid en artikel 577-4, § 1" vervangen door de woorden "de artikelen 3.84, eerste lid en 3.85, § 1";

  14. in punt VI, worden de woorden "artikel 1 van de Hypotheekwet" vervangen door de woorden "artikel 3.30 van het Burgerlijk Wetboek".

   Art. 8. Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2021, met uitzondering van de artikelen 2, 3°, 3, 1° en 7 die in werking treden op de datum waarop de wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek in werking treedt overeenkomstig de artikelen 39 en 40 van die wet.

   Art. 9. De minister die bevoegd is voor de Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

   BIJLAGE.

   Art. N. - Lijst opgemaakt in uitvoering van artikel 2 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en artikel 144 van de Hypotheekwet van 16 december 1851

   Bij gedematerialiseerde aanbieding dienen de volgende metagegevens te worden mee verzonden:

   1. wat betreft alle akten:

   A. wat betreft de instrumenterende ambtenaar

 5. notaris:

  1. de naam en voornaam;

  2. de standplaats;

  3. het identificatienummer van de notaris bij de Nationale Kamer der Notarissen;

  4. het ondernemingsnummer (van de vennootschap, de associatie of de notaris);

 6. de persoon bedoeld in artikel 1, 1°, b) van dit besluit:

  1. de naam en voornaam;

  2. het identificatienummer dat hem werd toegekend door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie;

  B. wat betreft de akte:

 7. haar datum;

 8. haar repertoriumnummer;

 9. haar type;

  C. wat betreft de partijen bij de rechtshandeling:

 10. natuurlijke personen:

  1. de naam en voornamen;

  2. het rijksregisternummer of het nummer bisregister;

 11. rechtspersonen:

  1. de naam;

  2. de rechtsvorm;

  3. het ondernemingsnummer;

 12. de hoedanigheid waarin zij optreden;

 13. worden ook beschouwd als een partij :

  1. indien ze zijn onbeheerde nalatenschap betreft, de overledene;

  2. wat betreft een verkrijging van een onroerend goed als vervroegde wederbelegging, de tussenkomende echtgenoot;

  1. wat betreft een akte van erfopvolging of een akte van neerlegging van een eigenhandig of internationaal testament:

   A. de naam en voornamen van de overledene;

   B. het rijksregisternummer/nummer bisregister van de overledene;

  2. A. wat betreft een oprichtingsakte van een rechtspersoon, zijn naam, zijn rechtsvorm en het adres van zijn zetel;

   B. wat betreft fusie- en splitsingsakten van rechtspersonen:

 14. wordt als partij beschouwd:

  1. bij de akte van een in het kader van de fusie of splitsing overgenomen rechtspersoon: deze rechtspersoon en elke hem overnemende bestaande of nieuw opgerichte rechtspersoon;

  2. bij de akte van een in het kader van de fusie of splitsing overnemende of opgerichte rechtspersoon: deze rechtspersoon en elke door hem overgenomen rechtspersoon;

  3. bij de verzending naar het kantoor bevoegd voor de hypothecaire openbaarmaking: alle bij de verrichting betrokken bestaande rechtspersonen en de nieuwe rechtspersonen die bij de verrichting worden opgericht;

 15. van de onder a) bedoelde rechtspersonen worden mee verzonden de metagegevens vermeld onder:

  1. I.C.b) en c) voor de bestaande rechtspersonen;

  2. I.C.c) en III.A. voor de nieuw opgerichte rechtspersonen;

  1. wat betreft een akte houdende overdracht, aanwijzing of vestiging van onroerende zakelijke rechten, voor elke rechtshandeling tot overdracht, aanwijzing of vestiging van een onroerende zakelijke recht:

  A. de aanduiding van de onroerende goederen door:

 16. de NIS-code van de kadastrale afdeling;

 17. de kadastrale sectie;

 18. het nummer van het kadastraal patrimoniumperceel met de status "gekadastreerd" zoals bedoeld in artikel 12, § 1, 2° van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende het aanleggen en bijhouden van de kadastrale documentatie en tot vaststelling van de modaliteiten voor het afleveren van kadastrale uittreksels en, indien het onroerend goed tevens het voorwerp uitmaakt van een kadastraal patrimoniumperceel met de status "gereserveerd" zoals bedoeld in artikel 12, § 1, 1° van hetzelfde koninklijk besluit, de gereserveerde perceelsidentificatie;

 19. de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT