Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap, houdende de aanpassing van het leeftijdscriterium van 21 naar 18 jaar, van February 15, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. In artikel 3/1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap, ingevoegd bij de wet van 26 maart 2020, wordt het woord "eenentwintig" vervangen door het woord "achttien".

Art. 2. In artikel 4 van hetzelfde besluit wordt het getal "21" telkens vervangen door het getal "18".

Art. 3. In artikel 14 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in het tweede lid wordt het getal "21" telkens vervangen door het getal "18";

  2. hetzelfde artikel, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidende:

" § 2. In afwijking van paragraaf 1, voor personen die op 1 augustus 2020 tussen 18 en 21 jaar oud zijn, gaat het recht op de tegemoetkoming ten vroegste in op 1 augustus 2020 indien de aanvrager voldoet aan de voorwaarden bepaald bij de wet en dat de aanvraag ingediend wordt ten laatste drie maanden na de bekendmaking van het koninklijk besluit van tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap, houdende de aanpassing van het leeftijdscriterium van 21 naar 18 jaar in het Belgisch Staatsblad."

Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 augustus 2020.

Art. 5. De minister bevoegd voor Personen met een beperking is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 1 februari 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister belast met Personen met een beperking,

K. LALIEUX

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, artikel 8;

Gelet op de wet van 26 maart 2020 tot wijziging van de wet van 6 maart 2007 tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap en van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT