Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de toelage verleend aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als tegemoetkoming in de personeelskosten zoals bedoeld in artikel 40 van de wet betreffende het recht op de maatschappelijke integratie, van February 12, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de toelage verleend aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als tegemoetkoming in de personeelskosten zoals bedoeld in artikel 40 van de wet betreffende het recht op de maatschappelijke integratie wordt aangevuld met de bepaling onder 6° luidende:

" 6° op 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021, door het bedrag " 560,00 ". "

Art. 2. De minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 1 februari 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris,

K. LALIEUX

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, artikel 40, derde lid, ingevoegd bij de programmawet van 9 juli 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de toelage verleend aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als tegemoetkoming in de personeelskosten zoals bedoeld in artikel 40 van de wet betreffende het recht op de maatschappelijke integratie;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 10 december 2020;

Gelet op de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT