Koninklijk besluit tot wijziging het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de artsen, van January 31, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. In artikel 3, § 4, van het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de geneesheren, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 11 december 2019 worden de woorden "Voor het jaar 2019" vervangen door de woorden "Voor de jaren 2019 en 2020".

Art. 2. In artikel 5, § 1, 1°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 29 april 2008, 11 juni 2011, 12 november 2017 en 11 december 2019 worden de woorden "en wat 2019 betreft" vervangen door de woorden "en wat 2019 en 2020 betreft".

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4. De Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 31 januari 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Fr. VANDENBROUCKE

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 36nonies, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de geneesheren;

Gelet op het artikel 15 van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat artikel 36nonies van de wet...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT