Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan, de 10 février 2021

Artikel 1. In artikel 11, eerste lid, van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan, vervangen bij het koninklijk besluit van 7 oktober 2013, wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt:

"2° de bevalling van de echtgenote van het personeelslid : 15 werkdagen;".

Art. 2. In artikel 11, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij artikel 1 van dit besluit, wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt:

"2° de bevalling van de echtgenote van het personeelslid : 20 werkdagen;".

Art. 3. Artikel 1 is van toepassing op de bevallingen die plaatsvinden vanaf 1 januari 2021.

Artikel 2 is van toepassing op de bevallingen die plaatsvinden vanaf 1 januari 2023.

Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2021 met uitzondering van artikel 2 dat op 1 januari 2023 in werking treedt.

Art. 5. De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 3 februari 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,

V. VAN QUICKENBORNE

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 353bis, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 6 mei 1997 en gewijzigd bij de wetten van 24 maart 1999, 12 april 1999 en 25 april 2007 en artikel 354, eerste lid, vervangen bij de wet van 25 april 2007 en gewijzigd bij de wet van 10 april 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT