Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten betreffende de taaltrappen van de centrale diensten van de federale politie, van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie en van het controleorgaan op de politionele informatie, de 20 décembre 2020

HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het koninklijk besluit van 6 februari 2007 tot vaststelling van de eerste twee taaltrappen van de centrale diensten van de federale politie, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966

Artikel 1. In artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit van 6 februari 2007 tot vaststelling van de eerste twee taaltrappen van de centrale diensten van de federale politie, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 april 2010, worden de woorden "hoofd van de medische dienst van de geïntegreerde politie" vervangen door de woorden "hoofd van de juridische dienst van de federale politie".

HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het koninklijk besluit van 6 februari 2007 tot vaststelling van de eerste taaltrap van de centrale diensten van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie en het controleorgaan bedoeld in artikel 44/7 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966

Art. 2. Het opschrift van het koninklijk besluit van 6 februari 2007 tot vaststelling van de eerste taaltrap van de centrale diensten van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie en het controleorgaan bedoeld in artikel 44/7 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, wordt vervangen als volgt:

"Koninklijk besluit van 6 februari 2007 tot vaststelling van de eerste taaltrap van de centrale diensten van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie en het controleorgaan op de politionele informatie, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966".

Art. 3. Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:

"Artikel 1. Met het oog op de toepassing op de personeelsleden van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie en het controleorgaan op de politionele informatie, van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, is de eerste...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT