Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen met vaste dienst, de 15 novembre 2020

HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 15 januari 1962 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen die dienstreizen volbrengen in het buitenland wijzigingsbepalingen

Artikel 1. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 15 januari 1962 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen die dienstreizen volbrengen in het buitenland wordt vervangen als volgt:

"Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 1. militair: de militair en de met militair gelijkgestelde persoon;

 2. echtgenoot:

  (a) de echtgenoot of de echtgenote;

  (b) de persoon die samenwoont overeenkomstig de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek;

 3. kind ten laste: elk kind dat deel uitmaakt van het gezin van de militair en hetzij, voor hetwelk de militair of zijn echtgenoot begunstigde is in een stelsel van kinderbijslag, hetzij, bij gebrek, dat fiscaal ten laste is van de militair of zijn echtgenoot;

 4. vaste dienst : een dienstreis in het buitenland, in de deelstand "in normale dienst", waarvan bij aanvang blijkt dat de duur ervan minstens vijf ononderbroken maanden zal bedragen.".

  Art. 2. In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 januari 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 5. het woord "huisvestingskosten," wordt vervangen door de woorden "vervoerskosten, logementskosten,";

 6. het woord "vastgesteld" wordt vervangen door de woorden "en van de aanvullende maatregelen vastgesteld".

  Art. 3. In het opschrift van hoofdstuk II, van hetzelfde besluit worden de woorden "bij een Belgische, buitenlandse, internationale of supranationale instelling" opgeheven.

  Art. 4. In het opschrift van afdeling 1 van hoofdstuk II van hetzelfde besluit, worden de woorden "voor verblijfkosten" vervangen door de woorden "voor vaste dienst".

  Art. 5. Artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 mei 1965 en 29 januari 2016, wordt vervangen als volgt:

  "Art. 5 § 1. De militair met vaste dienst geniet van een vergoeding voor vaste dienst.

  Rekening houdende met de persoonlijke en familiale situatie van de militair, is deze vergoeding voor vaste dienst onderverdeeld in:

 7. een postvergoeding;

 8. een vergoeding voor logementskosten;

 9. een vergoeding voor schoolkosten;

 10. een vergoeding voor makelaarskosten.

  § 2. De Minister van Defensie bepaalt de aanvullende maatregelen van de in § 1, tweede lid, bedoelde vergoedingen.

  De postvergoeding en de vergoeding voor logementskosten zijn maandelijks na vervallen termijn betaalbaar.".

  Art. 6. In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 11. in het eerste lid worden de woorden "De vergoedingen voor vaste dienst zijn verschuldigd" vervangen door de woorden "De vergoeding voor vaste dienst is verschuldigd";

 12. het tweede lid wordt opgeheven.

  Art. 7. In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de woorden "voor vaste dienst" ingevoegd tussen de woorden "Wanneer de vergoeding" en de woorden "slechts verschuldigd is".

  Art. 8. Artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 14 februari 1978, 2 juli 1996 en 24 april 2014 wordt vervangen als volgt:

  "Art. 8. De tijdelijke opdrachten volbracht in of buiten het land van vaste dienst door de militair met vaste dienst geven aanleiding tot een terugbetaling van de bedragen, die als vervoerskosten, logementskosten, voedingskosten en geringe kosten zijn uitgegeven, binnen de grenzen van een maximum bedrag en van de aanvullende maatregelen vastgesteld door de Minister van Defensie.

  De vergoeding voor vaste dienst blijft volledig behouden tijdens de periode van tijdelijke opdracht.".

  Art. 9. In artikel 10 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 april 2010 en 29 januari 2016 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 13. in paragraaf 1 worden het eerste lid tot het derde lid vervangen als volgt:

  "De militairen met vaste dienst mogen zich door hun gezin laten vergezellen of hun gezin mag zich bij hen vervoegen.

  Onder gezin dient te worden verstaan de echtgenoot en de kinderen ten laste.";

 14. in paragraaf 2 wordt vóór het eerste lid een lid toegevoegd, luidende:

  "De dienstverplaatsing om de plaats van verblijf in het buitenland te vervoegen uitgevoerd door de militair, alsook de dienstverplaatsing voor de terugkeer worden vergoed volgens de toepasselijke bepalingen voor een tijdelijke opdracht.";

 15. in paragraaf 3 wordt het woord "echtgeno(o)t(e)" vervangen door het woord "echtgenoot".

  Art. 10. In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 16. in het eerste lid worden de woorden "Militairen in vaste dienst buiten de aan België grenzende landen, waaronder ook het Verenigde Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland," vervangen door de woorden "De militairen met vaste...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT