Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, de 17 novembre 2020

Artikel 1. Bijlage 1 van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, vervangen door het koninklijk besluit van 7 april 2017, wordt vervangen door de bijlage 1 gevoegd bij dit besluit.

Art. 2. Bijlage 5 van hetzelfde besluit, vervangen door het koninklijk besluit van 7 april 2017, wordt vervangen door de bijlage 2 gevoegd bij dit besluit.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4. De minister bevoegd voor de veiligheid van de voedselketen is belast met de uitvoering van dit besluit.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 02-12-2020, p. 84364 )

Handtekening

Gegeven te Brussel, 17 november 2020.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Landbouw,

D. CLARINVAL

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers, artikel 5, § 2, eerste lid, 1°, 2° en 6°, gewijzigd door de wet van 27 juli 2011;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 30 januari 2019;

Gelet op het overleg tussen de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT