Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 2018 houdende het beheer van het centraal erfrechtregister, de 22 août 2020

Artikel 1. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 26 februari 2018 houdende het beheer van het centraal erfrechtregister, wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende:

" § 4. De inschrijving in het register van de beschikking tot aanwijzing van een curator overeenkomstig artikel 1231 van het Gerechtelijk Wetboek of van de beschikking tot aanwijzing van een beheerder overeenkomstig artikel 805 van het Burgerlijk Wetboek, gebeurt door de griffier van het rechtscollege dat de beslissing heeft uitgesproken, ten laatste 15 dagen na de uitspraak.".

Art. 2. In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. In paragraaf 1 worden de woorden "of van de beschikking bedoeld in artikel 2, § 4" ingevoegd tussen de woorden "bedoeld in artikel 2, § 3" en het woord "gebeurt";

  2. In paragraaf 2 wordt de bepaling onder 4° aangevuld met de woorden "of van de beschikking tot aanwijzing van een curator of van een beheerder";

  3. In paragraaf 2, 5°, worden de woorden "of het rechtscollege" vervangen door de woorden "van het rechtscollege";

  4. In paragraaf 2 wordt de bepaling onder 5° aangevuld met de woorden "of van het rechtscollege dat de beschikking tot aanwijzing van een curator of van een beheerder heeft gewezen";

  5. In paragraaf 2, 7°, worden de woorden "of van de beschikking tot aanwijzing van een curator of van een beheerder" ingevoegd tussen de woorden "Europese erfrechtverklaring" en de woorden "en bij gebreke".

Art. 3. In artikel 9, paragraaf 3, van hetzelfde besluit worden de woorden "en van de beschikkingen bedoeld in artikel 2, § 4," ingevoegd tussen de woorden "in artikel 2, § 3," en de woorden "is kosteloos".

Art. 4. In hetzelfde besluit, wordt de bijlage vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 5. De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE.

Art. N. - Het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 2018 houdende het beheer van het centraal erfrechtregister( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 02-09-2020, p. 64613 )

Handtekening

Gegeven te...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI