Koninklijk besluit tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende het varend personeel van de Krijgsmacht, de 18 septembre 2019

HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende het stelsel der toelagen verschuldigd aan het varend personeel van de Krijgsmacht

Artikel 1. In artikel 7 van het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende het stelsel der toelagen verschuldigd aan het varend personeel van de Krijgsmacht, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 juli 2007 en 28 juni 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in het eerste lid, 1°, worden de woorden "dat houder is van een luchtvaartbrevet van piloot of van het hoger brevet van piloot" vervangen door de woorden "dat houder is van een brevet bedoeld in artikel 6, 1° of 2°, van het koninklijk besluit van 13 mei 2004 betreffende het varend personeel van de Krijgsmacht";

  2. in het eerste lid, 1° /1, worden de woorden "dat houder is van een luchtvaartbrevet van piloot of van het hoger brevet van piloot" vervangen door de woorden "dat houder is van een brevet bedoeld in artikel 6, 1° of 2°, van het voornoemd koninklijk besluit van 13 mei 2004";

  3. het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende:

"Wanneer de betrokken militair aanspraak kan maken op een veelvoud van de bedoelde toelage op basis van verschillende brevetten, wordt enkel het hoogste bedrag toegekend.".

Art. 2. In artikel 12 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 juli 2007, 29 januari 2016 en 28 juni 2018, worden volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid, luidende:

"Wanneer de betrokken militair aanspraak kan maken op een veelvoud van de bedoelde toelage op basis van verschillende brevetten, wordt enkel het hoogste bedrag toegekend.";

2° in paragraaf 1/1, tweede lid, worden de woorden "bedoeld in artikel 7, eerste lid, 1° of aan de militair met een hoger brevet van navigator," vervangen door de woorden "die houder is van een brevet bedoeld in artikel 6, 1°, 2° of 4°, van het voornoemd koninklijk besluit van 13 mei 2004, en";

3° in paragraaf 1/2, eerste lid, worden de woorden "bedoeld in § 1/1, tweede lid," vervangen door de woorden "die houder is van een brevet bedoeld in artikel 6, 1°, 2° of 4°, van het voornoemd koninklijk besluit van 13 mei 2004,";

4° in paragraaf 1/2, tweede lid, worden de woorden "bedoeld in artikel 7, eerste lid, 1°, of aan de militair met een hoger brevet van navigator," vervangen door de woorden "die houder is van een brevet bedoeld in artikel 6, 1°, 2° of 4°, van het voornoemd koninklijk besluit van 13 mei 2004, en";

5° in paragraaf 1/3, eerste lid, worden de woorden "houder van het brevet van boordmecanicien, van operator van opzoekings- en reddingssystemen, van loadmaster-steward, van cabin operator, van duiker SAR of van ambulancier SAR," vervangen door de woorden "dat houder is van een brevet bedoeld in artikel 6, 5° tot 12°, van het voornoemd koninklijk besluit van 13 mei 2004,";

6° in paragraaf 1/3, tweede lid, worden de woorden "houder van het brevet van boordmecanicien, van operator van opzoekings-en reddingssystemen, van loadmaster-steward, van cabin operator, van duiker SAR of van ambulancier SAR," vervangen door de woorden "dat houder is van een brevet bedoeld in artikel 6, 5° tot 12°, van het voornoemd koninklijk besluit van 13 mei 2004,".

Art. 3. In artikel 14 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 28 juni 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het eerste lid wordt vervangen als volgt:

"Aan het lid van het gebrevetteerd varend personeel dat houder is van een brevet bedoeld in artikel 6, 2° of 4°, van het voornoemd koninklijk besluit van 13 mei 2004, dat geen recht meer heeft op de trimestriële luchtvaarttoelage bedoeld in hoofdstuk II, wordt een trimestriële kwalificatietoelage toegekend waarvan de bedragen, in functie van de behaalde kwalificatie, bepaald zijn in tabel D van de bijlage bij dit besluit.";

2° in het derde lid wordt het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT