Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 2013 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen, de invoer van paardachtigen uit derde landen en de doorvoer, de 30 janvier 2019

Artikel 1. In artikel 2 van het koninklijk besluit van 1 december 2013 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen, de invoer van paardachtigen uit derde landen en de doorvoer, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

  1. de bepalingen onder 8°, 9°, 10° en 18° worden opgeheven;

  2. de bepaling onder 16° wordt vervangen als volgt : " 16° verordening (EU) nr. 2015/262 : uitvoeringsverordening (EU) 2015/262 van de Commissie van 17 februari 2015 tot vaststelling van voorschriften overeenkomstig de Richtlijnen 90/427/EEG en 2009/156/EG van de Raad met betrekking tot de methoden voor de identificatie van paardachtigen (verordening paardenpaspoort);".

Art. 2. In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de woorden "verordening (EG) nr. 504/2008" vervangen door de woorden "verordening (EU) nr. 2015/262".

Art. 3. Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :

"Art. 11. Conform artikel 33 van de verordening (EU) nr. 2015/262 wordt de geldigheid voor vervoersdoeleinden van het identificatiedocument van paardachtigen die op het Belgisch grondgebied verblijven, zoals voorzien in het koninklijk besluit van 16 februari 2016 betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank, door de officiële dierenarts opgeschort gedurende de duur van de verbodsmaatregelen zoals voorzien in artikel 6.".

Art. 4. Artikel 12 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :

" Art. 12. De regels in verband met de invoer en de doorvoer van de paardachtigen zijn vastgesteld in de uitvoeringsverordening (EU) 2018/659 van de Commissie van 12 april 2018 betreffende de voorschriften voor het binnenbrengen in de Unie van levende paardachtigen en sperma, eicellen en embryo's van paardachtigen.".

Art. 5. De artikelen 13 tot 18 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 6. In hetzelfde besluit wordt bijlage IV opgeheven.

Art. 7. De minister bevoegd voor Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Brussel, 30 januari 2019.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Landbouw,

D. DUCARME

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de uitvoeringsverordening (EU) 2018/659 van de Commissie van 12 april 2018 betreffende de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT