Koninklijk besluit tot wijziging van de beroepsproeven voor de bevordering tot de graad van majoor, van 12 september 2018

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. In artikel 28 van het koninklijk besluit van 26 december 2013 betreffende de vervolmakingscursussen van de beroepsmilitairen van het actief kader van de Krijgsmacht, het examen voor overgang naar de graad van eerste sergeant-majoor, het kwalificatie-examen voor de graad van adjudant-chef en de beroepsproeven voor de bevordering tot de graad van majoor worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 1. de paragraaf 1, derde lid, wordt aangevuld met de volgende zin :

  "De beroepsproeven bedoeld in het tweede lid, 1°, en 2°, a), worden beoordeeld door dezelfde lesgevers en het proefschrift bedoeld in het tweede lid, 2°, b), door een examencommissie.";

 2. in paragraaf 2, eerste lid, 3°, worden de woorden "en mondeling" opgeheven;

 3. in paragraaf 3, eerste lid, 2°, worden de woorden "en mondeling" opgeheven.

  Art. 2. In artikel 29 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 4. de paragraaf 1 wordt opgeheven;

 5. in paragraaf 2, eerste lid :

  1. de woorden "Elke examencommissie is samengesteld uit:" worden vervangen door de woorden "Er wordt een examencommissie opgericht, belast met de beoordeling van het proefschrift bedoeld in artikel 28, § 4, samengesteld als volgt :";

  2. de bepaling onder 4°, vervangen bij het koninklijk besluit van 6 juni 2016, wordt vervangen als volgt :

  "4° één of meerdere raadgevers zonder stemrecht niet behorende tot de KMS en aangewezen door de DGHR, in functie van het onderwerp van het proefschrift.";

 6. in paragraaf 4 :

  1. het eerste lid wordt opgeheven;

  2. in het tweede lid, worden de woorden ", naargelang het geval, het betrokken examen of" opgeheven.

   Art. 3. Artikel 30 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

   Art. 4. In artikel 33, tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 juni 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

  3. de woorden "artikel 29, § 1, eerste lid" worden vervangen door de woorden "artikel 28, § 2, eerste lid, 3°, § 3, eerste lid, 2°, en § 4";

  4. de woorden "de voorzitter van de betrokken examencommissie" worden vervangen door de woorden ", naargelang het geval, de officier verantwoordelijk voor de vorming of de voorzitter van de examencommissie".

   Art. 5. Dit besluit is van toepassing voor alle stagiairs die vanaf het vormingsjaar 2018 de vorming voor kandidaat hoofdofficier beginnen, of die eraan worden aangehecht.

   Art. 6. De minister bevoegd voor Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit.

   Handtekening

   Brussel, 12 september 2018.

   ...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT