Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1998 tot toekenning van een toelage voor tweetaligheid aan sommige militairen in werkelijke dienst

Gepubliceerd op:2018-09-23/03
 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 23 december 1998 tot toekenning van een toelage voor tweetaligheid aan sommige militairen in werkelijke dienst, vervangen door het koninklijk besluit van 3 april 2003, wordt vervangen als volgt :

"Art. 2. Het maandbedrag van de toelage voor tweetaligheid wordt vastgesteld op :

  1. 110 EUR voor de officier;

  2. 80 EUR voor de onderofficier;

  3. 75 EUR voor de vrijwilliger.".

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3. De minister bevoegd voor Defensie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Brussel, 23 september 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Defensie,

S. VANDEPUT

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 mei 1994 betreffende de geldelijke rechten van de militairen, artikel 9bis, § 2, ingevoegd bij de wet van 27 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 december 1998 tot toekenning van een toelage voor tweetaligheid aan sommige militairen in werkelijke dienst;

Gelet op het protocol van onderhandelingen N-448 van het Onderhandelingscomité van het militair personeel, gesloten op 27 april 2018;

Gelet...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT