Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen, van 30 juli 2018

 
GRATIS UITTREKSEL

HOOFDSTUK 1. - Wijzigingsbepalingen

Afdeling 1. - Wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 1991 betreffende de dienstnemingen en wederdienstnemingen van de kandidaat-militairen van het actief kader

Artikel 1. In artikel 9 van het koninklijk besluit van 13 november 1991 betreffende de dienstnemingen en wederdienstnemingen van de kandidaat-militairen van het actief kader, vervangen bij het koninklijk besluit van 26 december 2013, wordt het woord "wederdienstnemingovereenkomstig" vervangen door de woorden "wederdienstneming overeenkomstig".

Art. 2. Artikel 11 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 augustus 1994 en 26 december 2013, wordt opgeheven.

Art. 3. In artikel 12 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 augustus 1994, 23 mei 2006, 26 december 2013 en 29 januari 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. in paragraaf 1 worden de woorden "artikel 11, 1° en 2° " vervangen door de woorden "artikel 79/1, 3°, a) en b), van de wet van 28 februari 2007";

 2. in paragrafen 2, 3 en 5, worden de woorden "artikel 11, 3° " vervangen door de woorden "artikel 79/1, 3°, c), van de wet van 28 februari 2007";

 3. in paragraaf 6 worden de woorden "artikel 11, 5° " vervangen door de woorden "artikel 79/1, 3°, e), van de wet van 28 februari 2007".

  Art. 4. In artikel 13 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 26 augustus 2010 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 januari 2016, worden de woorden "minister van Defensie" vervangen door de woorden "directeur-generaal human resources".

  Art. 5. In de Franse tekst van artikel 14 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 11 augustus 1994, worden de woorden "ou rengagement" ingevoegd tussen de woorden "son engagement" en de woorden "s'il en fait la demande".

  Art. 6. In artikel 15 van hetzelfde besluit gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 mei 2006, 26 december 2013 en 29 januari 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in de bepaling onder 1° worden de woorden "of kandidaat-onderofficier" opgeheven;

  2. in de bepaling onder 2° worden de woorden "kandidaat-vrijwilliger" vervangen door de woorden "kandidaat-onderofficier";

  3. het artikel wordt aangevuld met een bepaling onder 3°, luidende:

  "3° door de directeur-generaal human resources indien het om een kandidaat-vrijwilliger gaat.".

  Afdeling 2. - Wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 1995 betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid van en de rechtshulp aan militairen en de vergoeding van de door hen opgelopen schade

  Art. 7. In artikel 4, § 3, eerste lid, van het koninklijk besluit van 9 maart 1995 betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid van en de rechtshulp aan militairen en de vergoeding van de door hen opgelopen schade worden de woorden "de wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit" vervangen door de woorden "de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat".

  Art. 8. In artikel 10, § 1, van hetzelfde besluit, vervangen bij de koninklijke besluiten van 12 maart 2007 en 26 december 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 4. in het eerste lid worden de woorden "de directeur-generaal juridische steun en bemiddeling" vervangen door de woorden "de bevoegde overheid";

 5. in het eerste lid worden de woorden "wordt vastgelegd door de overheidaangewezen door de directeur-generaal juridische steun en bemiddeling" vervangen door de woorden "wordt vastgelegd door de bevoegde overheid";

 6. in het tweede lid worden de woorden "aan de directeur-generaal juridische steun en bemiddeling" vervangen door de woorden "aan de bevoegde overheid";

 7. in het vierde lid worden de woorden "de directeur-generaal...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT