Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende het stelsel der toelagen verschuldigd aan het varend personeel van de Krijgsmacht, van June 28, 2018

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende het stelsel der toelagen verschuldigd aan het varend personeel van de Krijgsmacht, wordt vervangen als volgt:

"Art. 4. De in dit besluit bepaalde bedragen van de trimestriële luchtvaarttoelage en de trimestriële kwalificatietoelage worden verminderd met één negentigste per dag gedurende dewelke de rechthebbende militair in non-activiteit is of in zijn categorie geschorst is. De periode tijdens dewelke de militair in non-activiteit is of in zijn categorie geschorst is, wordt niet beschouwd als een tijdelijke beëindiging van de luchtvaartprestaties en blijft onverkort meetellen als basis voor de berekening van de loopbaantoelage en de kwalificatietoelage.

In geval van schorsing in zijn categorie wegens manifest gebrek aan tucht in de luchtdienst, verliest de militair het recht op de trimestriële luchtvaarttoelage en kwalificatietoelage voor de duur van de betrokken periode van schorsing. De periode tijdens dewelke de militair geschorst is wegens manifest gebrek aan tucht in de luchtdienst, wordt beschouwd als een tijdelijke beëindiging van de luchtvaartprestaties en telt niet mee voor de berekening van de loopbaantoelage en de kwalificatietoelage.".

Art. 2. In artikel 6, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de zin "Een luchtvaarttoelage wordt toegekend aan de militair die aan de luchtdienst deelneemt." vervangen als volgt:

"Onder voorbehoud van artikel 9, wordt een luchtvaarttoelage toegekend aan de militair die aan de luchtdienst deelneemt.".

Art. 3. In artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 augustus 2006, 26 juli 2007 en 24 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. in het eerste lid, wordt de bepaling onder 1° vervangen als volgt:

  "1° het lid van het gebrevetteerd varend personeel, dat houder is van een luchtvaartbrevet van piloot of van het hoger brevet van piloot, dat een functie uitoefent waarbij het besturen van een luchtvaartuig behoort tot de normale taken verbonden aan de functie of dat luchtvaartprestaties uitvoert voor het behoud van de behaalde kwalificaties;";

 2. in het eerste lid, wordt de bepaling onder 1° /1 ingevoegd, luidende:

  "1° /1 de andere leden van het gebrevetteerd varend personeel, uitgezonderd het lid van het gebrevetteerd varend personeel, dat houder is van een luchtvaartbrevet van piloot of van het hoger brevet van piloot, dat een functie uitoefent waarbij het besturen van een luchtvaartuig niet behoort tot de normale taken verbonden aan de functie en die geen luchtvaartprestaties uitvoert voor het behoud van de behaalde kwalificaties;";

 3. het derde lid wordt vervangen als volgt:

  "De trimestriële luchtvaarttoelage voor de militairen bedoeld in het eerste lid, 1° wordt bepaald in functie van het kwalificatieniveau. In geval van een conversie naar een ander toestel, behoudt de militair de toelage verbonden aan het hoogst behaalde kwalificatieniveau.";

 4. het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende:

  "De Minister van Defensie bepaalt in een reglement de nadere regels tot het behalen, het behouden, het opschorten, het verlies en het herwinnen van de kwalificatie binnen een bepaalde vliegspecialiteit.".

  Art. 4. In artikel 9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 januari 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. het woord "blijft" wordt vervangen door het woord "kan" en worden de woorden "1° /1, 2° en 3°, " ingevoegd tussen de woorden "artikel 7, eerste lid," en de woorden "die de vereiste prestaties";

  2. het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende:

  "De Minister van Defensie of de militaire overheid die hij hiertoe aanwijst, kan de in deze afdeling bedoelde luchtvaarttoelagen toekennen voor maximaal zes maanden aan de militair behorende tot de categorie, bedoeld in artikel 7, eerste lid, 1°, die de vereiste prestaties niet heeft volbracht, hetzij wegens behoorlijk gerechtvaardigde dienstredenen, hetzij wegens een tijdelijke lichamelijke ongeschiktheid voor de luchtdienst tengevolge van een schadelijk feit, gebeurd in dienst en door de dienst. Na deze termijn heeft de militair geen recht meer op de trimestriële luchtvaarttoelage tot hij opnieuw voldoet aan de vereiste voorwaarden.".

  Art. 5. In de Franse tekst van hoofdstuk II van hetzelfde besluit, wordt het opschrift van de afdeling 4 vervangen als volgt:

  "Section 4. - Dispositions applicables aux militaires autorisés à accomplir des prestations aéronautiques occasionnelles".

  Art. 6. In de Franse tekst van artikel 11 van hetzelfde besluit, worden de woorden "aériennes" en "aérienne" vervangen door de woorden "aéronautiques" en "aéronautique".

  Art. 7. In artikel 12 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 26 juli 2007 en 29 januari 2016 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 5. worden de paragrafen 1/1 tot 1/4 ingevoegd, luidende:

  " § 1/1. Het bedrag wordt bepaald in functie van het behaalde kwalificatieniveau en van de leeftijd van de militair.

  Het bedrag wordt toegekend aan 100 procent van het bedrag in de tabel C aan de militair bedoeld in artikel 7, eerste lid, 1° of aan de militair met een hoger brevet van navigator, die recht heeft...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT