Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de toegang van bepaalde openbare besturen tot het Centraal Strafregister, de 5 juillet 2018

Artikel 1. In het koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de toegang van bepaalde openbare besturen tot het Centraal Strafregister, gewijzigd bij koninklijk besluit van 2 februari 2016, wordt een artikel 28/3 ingevoegd, luidende:

"Art. 28/3. Met het oog op de toepassing van de artikelen 17 en 55 van het Sociaal Strafwetboek worden de volgende personen gemachtigd om toegang te hebben tot de gegevens opgenomen in het Centraal Strafregister:

 1. de leidinggevende ambtenaar van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, vanwege de functie die hij bekleedt;

 2. de personeelsleden van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg die de leidinggevende ambtenaar bij naam schriftelijk daartoe aanwijst, zulks gelet op de betrekking die zij uitoefenen.

  De personen bedoeld in het vorig lid hebben enkel toegang tot het Centraal Strafregister tot de gegevens betreffende veroordelingen wegens inbreuken voorzien in het Sociaal Strafwetboek, mensenhandel, Verordeningen inzake vervoer, discriminatie en racisme, bedrog bij faillissement, oplichting, misbruik van vertrouwen, valsheid in geschriften, bescherming van openbare inkomsten of sociale orde en gewelddelicten.

  De leidinggevende ambtenaar is de verantwoordelijke van de verwerking en moet instaan voor de naleving van de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en erover waken dat voor alle personen die handelen onder zijn gezag, de toegang tot de gegevens en de verwerkingsmogelijkheden beperkt zijn tot wat deze personen nodig hebben om hun functies uit te oefenen."

  Art. 2. In hetzelfde besluit wordt een artikel 28/4 ingevoegd, luidende:

  "Art. 28/4. Met het oog op de toepassing van de artikelen 17 en 55 van het Sociaal Strafwetboek worden de volgende personen gemachtigd om toegang te hebben tot de gegevens opgenomen in het Centraal Strafregister:

 3. de leidinggevende ambtenaar van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, vanwege de functie die hij bekleedt;

 4. de personeelsleden van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg die de leidinggevende ambtenaar bij naam schriftelijk daartoe aanwijst, zulks gelet op de betrekking die zij uitoefenen.

  De personen bedoeld in het vorig lid hebben enkel toegang tot veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving inzake het welzijn op het werk.

  De leidinggevende ambtenaar is de verantwoordelijke van de verwerking en moet instaan voor de naleving van de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en erover waken dat voor alle personen die handelen onder zijn gezag, de toegang tot de gegevens en de verwerkingsmogelijkheden beperkt zijn tot wat deze personen nodig hebben om hun functies uit te oefenen."

  Art. 3. In hetzelfde besluit wordt een artikel 28/5 ingevoegd, luidende:

  "Art. 28/5. Met het oog op de toepassing van de artikelen 76, 84, 111 en 115 van het Sociaal Strafwetboek worden de volgende personen gemachtigd om toegang te hebben tot de gegevens opgenomen in het Centraal Strafregister:

  de ambtenaren van de Directie van de administratieve geldboeten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg aangewezen in artikel 10 van het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht.

  De personen bedoeld in het vorig lid hebben enkel toegang tot veroordelingen wegens inbreuken op de sociale wetten."

  Art. 4. In hetzelfde besluit wordt een artikel 28/6 ingevoegd, luidende:

  "Art. 28/6. Met het oog op de toepassing van artikel 4, § 1, 1° van het koninklijk besluit van 5 juli 2004 betreffende de erkenning van havenarbeiders in de havengebieden die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid worden de volgende personen gemachtigd om toegang te hebben tot de gegevens opgenomen in het Centraal Strafregister:

 5. de leidinggevende ambtenaar van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen, Afdeling van de sociale bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT