Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon en tot verhoging van de toelage verleend aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als tegemoetkoming in de personeelskosten zoals bedoeld in artikel 40 van de wet betreffende het recht op de maatschappelijke integratie, van 22 juni 2018

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 maart 2007, 4 mei 2010, 13 augustus 2011,30 augustus 2013, 30 augustus 2015, 1 april 2016 en 30 juni 2017 wordt aangevuld als volgt:

" 11° op 1 juli 2018:

5.202,20

7.803,31

10.754,07 ".

Art. 2. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de toelage verleend aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als tegemoetkoming in de personeelskosten zoals bedoeld in artikel 40 van de wet betreffende het recht op de maatschappelijke integratie, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 december 2016, wordt aangevuld met de bepaling onder 5° luidende:

" 5° op 1 juli 2018, door het bedrag " 515,00 ". "

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2018.

Art. 4. De minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 22 juni 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, K.M.O.'s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie,

D. DUCARME

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, inzonderheid op artikel 40, derde lid, ingevoegd bij de wet van 9 juli 2004, en 50, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon

Gelet op het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT