Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier, van 7 april 2018

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. In artikel 11 van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier, wordt paragraaf 1 vervangen als volgt :

" § 1. De tussentijdse weddenverhogingen, jaarlijkse, tweejaarlijkse, driejaarlijkse of vierjaarlijkse, worden respectievelijk toegekend na het verstrijken van elke periode van één, twee, drie of vier jaar in aanmerking komende dienst.".

Art. 2. In hetzelfde besluit worden de tabellen 2 en 2bis van de bijlage A, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 augustus 2006, vervangen door de tabellen 2 en 2bis van de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4. De minister bevoegd voor Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE.

Art. N. Tabel 2 en tabel 2bis.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 23-04-2018, p. 35267 )

Handtekening

Brussel, 7 april 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Defensie,

S. VANDEPUT

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 mei 1994 betreffende de geldelijke rechten van de militairen, artikel 2, § 1, tweede lid, vervangen bij de wet van 27 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT