Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 augustus 2002 houdende het reglement van de 'Pick-3', openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en van het koninklijk besluit van 18 januari 2008 houdende het reglement van de 'Keno', een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, de 30 août 2017

HOOFDSTUK I. - Wijziging van het koninklijk besluit van 9 augustus 2002 houdende het reglement van de "Pick-3", openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij

Artikel 1. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 9 augustus 2002 houdende het reglement van de "Pick-3", openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, wordt vervangen als volgt :

" Art.2. De Nationale Loterij kan dagelijks Pick-3-trekkingen organiseren op de door de Nationale Loterij vastgestelde uren. "

Art. 2. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 1. in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "één enkel model" vervangen door "een model";

 2. paragraaf 2 wordt vervangen als volgt :

  " § 2. Het in § 1, eerste lid, bedoelde model van formulier kan, naar keuze van de deelnemer, gebruikt worden voor de deelnemingsverwerving voor 1, 2, 3, 4, 7, 14, 21 of 28 opeenvolgende trekkingen. De Nationale Loterij kan naar haar keuze het aantal vermelde trekkingen wijzigen waaraan de deelnemer kan deelnemen en op basis daarvan de modelformulieren laten overeenstemmen. "

  Art. 3. In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 3. in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "die, gezien van links naar rechts, genummerd zijn van 1 tot 5" opgeheven;

 4. paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid luidende :

  " Het vermelde aantal roosters bedoeld in het eerste lid kan door de Nationale Loterij gewijzigd worden. "

 5. paragraaf 3, eerste lid, wordt vervangen als volgt :

  " § 3. Bij de 5 in § 1 bedoelde roosters bevinden zich 8 onderscheiden vakjes waarin de getallen 1, 2, 3, 4, 7, 14, 21 en 28 vermeld staan. Ze stellen de deelnemer in staat te kiezen om deel te nemen aan 1, 2, 3, 4, 7, 14, 21 of 28 opeenvolgende trekkingen. "

 6. het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 7, luidende :

  " § 7. De Nationale Loterij kan andere formulieren voorzien, waarop alle nodige deelnamemodaliteiten vermeld staan. "

  Art. 4. In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 7. het derde lid, 2°, wordt vervangen als volgt :

  " 2° hoogstens 560 EUR als 5 roosters voor 28 trekkingen deelnemen aan 4 spellen. "

 8. het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende :

  " Indien de Nationale Loterij andere formulieren voorziet zoals bepaald in artikel 6, paragraaf 7, kan van het derde lid worden afgeweken. "

  Art. 5. In artikel 11, tweede lid, 2°, van hetzelfde besluit worden de cijfers "2, 3, 4, 6, 12, 18 of 24" vervangen door het woord...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT