Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon, van 30 juni 2017

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 maart 2007, 4 mei 2010, 13 augustus 2011, 30 augustus 2013, 30 augustus 2015 en 1 april 2016, wordt aangevuld als volgt :

" 10° op 1 september 2017 :

5.202,20

7.803,31

10.404,42 "

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2017.

Art. 3. De minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 30 juni 2017.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, K.M.O.'s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie,

W. BORSUS

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, artikel 50, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 15 maart 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting gegeven op 19 april 2017;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, artikel 73bis, §§ 2 en §§ 3;

Overwegende dat geen advies is verstrekt binnen de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT