Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de arbeidsongevallen en de beroepsziekten in de overheidssector, de 10 mars 2017

Artikel 1. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 juni 2007 wordt aangevuld door een 8° luidende:

"8° de Vlaamse bestuursrechtscolleges.".

Art. 2. Bijlage I van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 8 mei 2014, wordt vervangen door bijlage I die als bijlage I bij dit besluit is gevoegd.

Art. 3. In artikel 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van sommige personeelsleden van overheidsdiensten of overheidsinstellingen van de lokale sector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, vervangen door het koninklijk besluit van 26 november 2012, wordt een punt 8° ingevoegd, luidend als volgt :

" 8° de hulpverleningszones, met uitzondering van de vrijwillige leden van het operationeel personeel.".

Art. 4. Artikel 3, 1°, van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 26 november 2012, wordt aangevuld als volgt:

"en voor de hulpverleningszones, het college.".

Art. 5. In de afdeling 2 van het hoofdstuk IV van hetzelfde besluit wordt een artikel 8ter ingevoegd luidend als volgt :

" Art. 8ter. Indien de medische dienst de getroffene geschikt acht om zijn ambt weder op te nemen met verminderde prestaties, zowel tijdens de periode van tijdelijke ongeschiktheid als na de consolidatie, mag, de getroffene zonder tijdsbeperking en volgens de verdeling bepaald door de medische dienst zijn ambt uitoefenen, onder voorbehoud nochtans dat de getroffene tenminste de helft van de normale duur van een ambt met volledige prestaties kan volbrengen.".

Art. 6. In hetzelfde besluit wordt bijlage IV, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 8 mei 2014, vervangen bij bijlage IV die als bijlage II bij dit besluit is gevoegd.

Art. 7. In artikel 10, eerste lid, van het koninklijk besluit van 5 januari 1971 betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten in de overheidssector, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 september 2009, worden de woorden "volgens de bepalingen van zijn reglement betreffende de beroepsziekten"...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT