Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten die gelden voor de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, de 6 mars 2017

Artikel 1. In artikel 12/1, van het koninklijk besluit van 9 augustus 2002 houdende het reglement van de " Pick-3 ", openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 6 december 2009, worden volgende wijzigingen aangebracht :

 1. de tweede zin van paragraaf 2, zesde lid, wordt vervangen als volgt :

  "Als de speler opteert voor deze formule, aanvaardt hij dat de nummers hem willekeurig worden toegekend door het computersysteem van de Nationale Loterij, nadat hij de knop "Quick Pick" heeft geselecteerd.";

 2. in paragraaf 3, eerste lid, tweede zin, wordt het cijfer "3," opgeheven;

 3. in paragraaf 6, eerste lid, 1°, eerste zin, wordt het cijfer "3," opgeheven.

  Art. 2. In artikel 11/1, van het koninklijk besluit van 18 januari 2008 houdende het reglement van de "Keno", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 6 december 2009, worden volgende wijzigingen aangebracht :

 4. de eerste zin van paragraaf 2, derde lid, 1°, wordt vervangen als volgt :

  "1° ofwel selecteert hij de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of 10 getallen van zijn keuze.";

 5. de eerste drie zinnen van paragraaf 2, derde lid, 2°, worden vervangen als volgt :

  "2° ofwel opteert hij voor de "Quick Pick"-formule en selecteert hij minder dan het vooraf gekozen aantal getallen of zelfs geen enkel getal. Als de speler opteert voor deze formule, aanvaardt hij dat het informaticasysteem van de Nationale Loterij hem één of meerdere getallen willekeurig toekent, nadat hij de knop "Quick Pick" heeft geselecteerd. In voorkomend geval zullen, wanneer de speler geen enkel getal selecteert, de getallen waarvan het aantal overeenstemt met de keuze van de speler hem alle willekeurig worden toegekend; wanneer de speler minder dan het vooraf gekozen aantal getallen selecteert, worden hem één of meerdere bijkomende getallen willekeurig toegekend teneinde het gekozen aantal getallen te bekomen.";

 6. De bepaling onder paragraaf 2, vierde lid, eerste zin, wordt vervangen als volgt :

  "De speler selecteert het inzetbedrag dat hij wenst toe te passen op de ingevulde roosters.";

 7. paragraaf 3, eerste lid, wordt aangevuld met de volgende zin :

  "De Nationale Loterij heeft de keuze om de formule "Keno Pack" al dan niet aan te bieden aan de deelnemer via het Internet.";

 8. in paragraaf 4, eerste lid, tweede zin, wordt het cijfer "3," opgeheven;

 9. in paragraaf 7, 1°, eerste zin, wordt het cijfer "3," opgeheven.

  Art. 3. In het koninklijk besluit van 24 november 2009 tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 10. in artikel 4, tweede lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 mei 2013, worden de woorden "zijn aanspreektitel" vervangen door "zijn geslacht", en worden de woorden "en zijn bankgegevens" opgeheven.

 11. in artikel 4, tweede lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 mei 2013, worden de woorden "en het volgnummer van zijn identiteitskaart" ingevoegd tussen de woorden "zijn identificatienummer van het Rijksregister" en het woord...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT