Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende oprichting bij de Federale Overheidsdienst Justitie van een veiligheidskorps voor de politie van hoven en rechtbanken en voor de overbrenging van gevangenen, en tot vaststelling van organisatorische, administratieve en geldelijke bepalingen ten gunste van de veiligheidsbeambten bij het veiligheidskorps van de Federale Overheidsdienst Justitie, de 12 janvier 2017

Artikel 1. In artikel 18 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende oprichting bij de Federale Overheidsdienst Justitie van een veiligheidskorps voor de politie van hoven en rechtbanken en voor de overbrenging van gevangenen, en tot vaststelling van organisatorische, administratieve en geldelijke bepalingen ten gunste van de veiligheidsbeambten bij het veiligheidskorps van de Federale Overheidsdienst Justitie, worden de woorden " 20A " en " 20B " respectievelijk vervangen door de woorden " CSV1 " en " CSV2 ".

Art. 2. Artikel 19 van het hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :

" Art.19. § 1. Aan de graad van veiligheidsassistent wordt de weddenschaal CSV3 verbonden.

§ 2. De veiligheidsassistent die ten minste acht jaar graadanciënniteit heeft kan, voor zover er vacante betrekkingen zijn, de weddenschaal CSV4 bekomen. "

Art. 3. In artikel 20 van het hetzelfde besluit, worden de woorden " 22A " en " 22B " respectievelijk vervangen door de woorden " CSV5 " en " CSV6 ".

Art. 4. In artikel 20bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 15 februari 2016, worden de woorden " B1 tot B5 bepaald in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt voor de graad van technisch deskundige ", vervangen door de woorden " BSV1 tot BSV5 ".

Art. 5. In hetzelfde besluit wordt een artikel 20ter ingevoegd, luidende :

" Art. 20ter. § 1. De in de artikelen 18 tot 20 bedoelde weddeschalen zijn bepaald in bijlage I.

§ 2. De in artikel 20bis bedoelde weddeschalen zijn bepaald in bijlage II. "

Art. 6. Artikel 24 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 9 juli 2012, wordt vervangen als volgt :

" Art. 24. Het veiligheidspersoneel bekleed met één van de graden vermeld in artikel 3 van dit besluit heeft recht op :

- een toelage voor zondag-, zaterdag- en nachtprestaties met toepassing van de modaliteiten als voorzien bij het ministerieel besluit van 24 september 1998 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan sommige personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Justitie;

- een maandelijkse forfaitaire vergoeding van 25,00 euro.

Bij onvolledige prestaties wordt de maandelijkse vergoeding uitbetaald naar rato van de geleverde prestaties.

Het bedrag van deze maandelijkse vergoeding wordt beschouwd als een voorschot. "

Art. 7. In hetzelfde besluit worden de bijlagen I en II vervangen door...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT