Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de staffuncties in de federale overheidsdiensten en in de programmatorische federale overheidsdiensten, de 15 juillet 2016

HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten

Artikel 1. In het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten, wordt het opschrift van Afdeling 1 van Hoofdstuk IV vervangen als volgt :

"Afdeling 1. - De bestuursovereenkomst en de bestuursplannen"

Art. 2. Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 3. Artikel 10bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 10 april 2014, wordt vervangen als volgt :

"Artikel 11bis van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten is van toepassing op de houders van een staffunctie.".

Art. 4. Artikel 15 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 10 april 2014, wordt vervangen als volgt :

"Elke houder van een staffunctie wordt tijdens zijn mandaat jaarlijks geëvalueerd. De evaluatieperiode loopt van 1 januari tot 31 december.

De eerste evaluatiecyclus start echter bij de aanvang van het mandaat en eindigt op 31 december van het eerste volledige kalenderjaar.

De laatste evaluatiecyclus start echter op 1 januari van het laatste volledige kalenderjaar en eindigt zes maanden vóór het verstrijken van het mandaat.

Elke cyclus wordt met een tussentijdse evaluatie afgesloten. De laatste cyclus echter wordt met een eindevaluatie afgesloten."

Indien de houder van een staffunctie meer dan de helft van evaluatieperiode afwezig is bekomt hij geen evaluatie en is artikel 19, § 9 van toepassing. ".

Art. 5. In artikel 16 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 12 april 2005 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

  1. de bepaling onder 1° wordt vervangen als volgt :

    "1° de verwezenlijking van de strategische of operationele doelstellingen die werden vastgelegd in de in artikel 10bis bedoelde bestuursovereenkomst en bestuursplan, en waarvan de verantwoordelijkheid voor de realisatie ervan wordt toegewezen aan de houder van de staffunctie;".

  2. een bepaling onder 5° wordt toegevoegd als volgt :

    "5° de tijdige realisatie en de kwaliteit van het geheel van evaluaties, doorgevoerd binnen de dienst waarover...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT