Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon, van 1 april 2016

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Artikel 2 van de koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon, gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 15 maart 2007, 4 mei 2010, 13 augustus 2011, 30 augustus 2013 en van 30 augustus 2015, wordt aangevuld als volgt :

" 9° op 1 april 2016 :

5.155,80

7.733,71

10.311,62 ".

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2016.

Art. 3. De minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 1 april 2016.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie,

W. BORSUS

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, inzonderheid op artikel 50, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën gegeven op 22 november 2015 en op 18 januari 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting gegeven op 27 januari 2016;

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT