Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 2013 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt die bepaalde prestaties verrichten, de 13 mars 2016

Artikel 1. In artikel 21 van het koninklijk besluit van 11 februari 2013 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt die bepaalde prestaties verrichten, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 10 april 2014 en 14 juni 2015, worden de woorden "1 januari 2016" vervangen door de woorden "1 januari 2017".

Art. 2. Dit koninklijk besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016.

Art. 3. Onze Ministers zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 13 maart 2016.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister belast met Ambtenarenzaken,

S. VANDEPUT

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 februari 2013 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt die bepaalde prestaties verrichten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 november 2015;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 27 november 2015;

Gelet op het protocol nr. 713 van 14 december 2015 van het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten;

Gelet op de vrijstelling van het verrichten van de regelgevingsimpactanalyse, bedoeld in artikel 8, § 1, 4°, van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies nr. 58.792/4 van de Raad van State, gegeven op 3 februari 2016, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het regeerakkoord bepaalt dat de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT