Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende en specifieke opdrachten in de federale overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen, alsook in sommige instellingen van openbaar nut en tot vaststelling van de modaliteiten om sommige personeelsleden van FEDESCO in dienst te nemen bij de Regie der Gebouwen, de 4 mars 2016

Artikel 1. Artikel 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de federale overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen, alsook in sommige instellingen van openbaar nut, wordt aangevuld met de volgende rubriek :

"49° aan de personeelsleden die in functie zijn bij de NV Fedesco op datum van 1 januari 2015 en die vóór 29 april 2016 zich op vrijwillige basis kandidaat stelden voor een betrekking bij de Regie der Gebouwen".

Art. 2. De personeelsleden van de NV Fedesco bedoeld in artikel 1, eerste lid, 49°, van het koninklijke besluit van 1 februari 1993 worden in dienst genomen bij de Regie der Gebouwen.

Artikel 2, eerste lid, 4° van het koninklijk besluit van 25 april 2005 tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten is niet van toepassing op de personeelsleden bedoeld in het eerste lid.

Art. 3. In afwijking van de artikelen 11 en 12 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt, worden de diensten verricht bij de NV Fedesco gelijkgesteld met diensten verricht bij de Regie der Gebouwen.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5. Onze Minister belast met de Regie der Gebouwen en Onze Minister van Ambtenarenzaken worden belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, op 4 maart 2016.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister belast met de Regie der Gebouwen,

J. JAMBON

De Minister belast met Ambtenarenzaken,

S. VANDEPUT

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het artikel 4, § 1, 3° en § 2 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende en specifieke opdrachten in de federale overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen, alsook in sommige instellingen van openbaar nut;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 januari 2016 waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij de opdracht gegeven wordt om NV Fedesco te ontbinden;

Gelet op het advies van 13 februari 2015 van de bij de Minister belast met Ambtenarenzaken geaccrediteerde Inspecteur van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT