Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de evaluatie, de stage en de bevordering door overgang naar het hogere niveau in het federaal openbaar ambt, de 23 novembre 2015

HOOFDSTUK I. - Wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel

Artikel 1. In het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel worden de volgende artikelen opgeheven :

1° de artikelen 28ter en 28quater, vervangen bij het koninklijk besluit van 6 juli 2006 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 november 2008;

2° artikel 28quinquies, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 juli 2006;

3° de artikelen 28sexies, 31, 32, 33bis, 36 en 38, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 december 2013;

4° artikel 29, vervangen bij het koninklijk besluit van 18 november 1982;

5° artikel 35, vervangen bij het koninklijk besluit van 6 juli 2006;

6° artikel 39, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 augustus 2004.

Art. 2. In artikel 30 van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 december 2013, worden de paragrafen 2 en 3 opgeheven.

Art. 3. In artikel 33 van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 december 2013, wordt paragraaf 1 vervangen als volgt :

" § 1. De stagiair wordt benoemd tot rijksambtenaar wanneer hij, na afloop van zijn evaluatieperiode, de vermelding "voldoet aan de verwachtingen" of "uitzonderlijk" heeft verkregen of wanneer de bevoegde beroepscommissie inzake evaluatie zoals bepaald in artikel 24 van het koninklijk besluit van 24 september 2013 betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt zijn benoeming heeft voorgesteld.

Hij wordt benoemd in de klasse waarvoor hij zich kandidaat heeft gesteld. Hij wordt definitief aangewezen voor een vaste betrekking van deze klasse en verkrijgt, wanneer hij zijn stage begint, de eerste weddeschaal van de voornoemde klasse onder voorbehoud van de toepassing van de artikelen 19 en 53 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.".

Art. 4. In artikel 34 van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 december 2013, worden de paragrafen 1bis en 2 opgeheven.

Art. 5. In artikel 37 van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 december 2013, wordt paragraaf 1 vervangen als volgt :

" § 1. De stagiair wordt benoemd tot rijksambtenaar wanneer hij, na afloop van zijn evaluatieperiode, de vermelding "voldoet aan de verwachtingen" of "uitzonderlijk" heeft verkregen of wanneer de bevoegde beroepscommissie inzake evaluatie zoals bepaald in artikel 24 van het koninklijk besluit van 24 september 2013 betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt zijn benoeming heeft voorgesteld.

Hij wordt benoemd in de graad waarvoor hij zich kandidaat heeft gesteld. Hij wordt definitief aangewezen voor een vaste betrekking van deze graad en verkrijgt, wanneer hij zijn stage begint, de eerste weddeschaal van de voornoemde graad onder voorbehoud van de toepassing van de artikelen 19 en 53 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.".

HOOFDSTUK II. - Wijziging van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel

Art. 6. In artikel 29 van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel wordt paragraaf 4, opgeheven bij het koninklijk besluit van 25 oktober 2013, hersteld als volgt :

" § 4.- Onverminderd artikel 13 van het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de selectie en de loopbaan van het rijkspersoneel worden de geslaagden, onder voorbehoud dat ze de vermelding "uitzonderlijk" of "voldoet aan de verwachtingen" hebben behouden of teruggekregen, bevorderd in de openstaande betrekkingen in hun federale overheidsdienst of in hun programmatorische federale overheidsdienst, volgens de volgorde van hun rangschikking.

De geslaagden kunnen echter ook ingaan op een aanbod van een andere dienst bedoeld in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken. In dat geval kan die dienst, in afwijking van artikel 15 van het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de selectie en de loopbaan van het rijkspersoneel, de geslaagden aan een bijkomende bijzondere proef onderwerpen waarna een nieuwe rangschikking wordt opgesteld die enkel voor die dienst geldt.".

Art. 7. In artikel 31 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 4 juli 2013, wordt het woord "uitstekend" vervangen door het woord "uitzonderlijk".

Art. 8. In artikel 31bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 4 juli 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid wordt het woord "uitstekend" vervangen door het woord "uitzonderlijk";

2° in het eerste lid worden de woorden "worden in dienst geroepen" vervangen door de woorden "worden bevorderd ";

3° het tweede lid wordt aangevuld met de woorden "die enkel voor die dienst geldt.".

Art. 9. In hetzelfde besluit worden de volgende artikelen opgeheven :

1° artikel 29bis, hersteld bij het koninklijk besluit van 22 november 2006 en laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 oktober 2013;

2° artikel 31ter, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 4 juli 2013 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 oktober 2013;

3° de artikelen 31quater tot 31sexies, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 4 juli 2013.

HOOFDSTUK III. - Wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut

Art. 10. In artikel 9 van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 december 2013, worden de paragrafen 3 tot 6 opgeheven.

Art. 11. In artikel 10 van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 december 2013, worden de paragrafen 2 en 3 opgeheven.

Art. 12. In hetzelfde besluit worden de volgende artikelen opgeheven :

1° artikel 11, vervangen door het koninklijk besluit van 12 november 2008 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 december 2013;

2° artikelen 12 en 13, vervangen door het koninklijk besluit van 25 oktober 2013 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 december 2013;

3° artikel 35, hersteld bij het koninklijk besluit van 6 oktober 2005 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 november 2008.

Art. 13. In hetzelfde besluit wordt tussen artikel 33octies en hoofdstuk VIII een hoofdstuk VIIbis ingevoegd dat het artikel 33nonies bevat, luidende :

"HOOFDSTUK VIIbis. - Nadere toepassingsregels van het koninklijk besluit van 24 september 2013 betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt

Art. 33nonies. - Artikel 10/6, derde lid, moet als volgt worden gelezen :

"Het ontslag bedoeld in het eerste en het tweede lid wordt uitgesproken op voorstel van de bevoegde beroepscommissie inzake evaluatie, door de overheid die de benoemingsbevoegdheid uitoefent.".

HOOFDSTUK IV. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de invulling van de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten en betreffende de personeelsleden van de federale overheidsdiensten aangewezen om deel uit te maken van een kabinet van een lid van een Regering of van een College van een Gemeenschap of een Gewest

Art. 14. Artikel 14 van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de invulling van de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten en betreffende de personeelsleden van de federale overheidsdiensten aangewezen om deel uit te maken van een kabinet van een lid van een Regering of van een College van een Gemeenschap of een Gewest, vervangen door het koninklijk besluit van 6 oktober 2005 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 november 2008 en 21 december 2013, wordt vervangen als volgt :

"Art. 14.- De stagiair onderworpen aan het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel en aan het koninklijk besluit van 24 september betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt, opgeroepen om deel uit te maken van een secretariaat, een beleidscel, de cel algemene beleidscoördinatie of een cel algemeen beleid heeft als evaluator de P&O-directeur of zijn gemachtigde, of de directeur van de personeelsdienst of zijn gemachtigde daar waar er geen stafdienst "Personeel en Organisatie" bestaat.

Het functiegesprek, het planningsgesprek, de functioneringsgesprekken en het evaluatiegesprek worden evenwel gevoerd in overleg met de minister verantwoordelijk voor het secretariaat, de beleidscel, de cel algemene beleidscoördinatie of de cel algemeen beleid, of zijn gemachtigde. Deze deelt hiertoe aan de evaluator alle informatie mee die nuttig is om de verschillende gesprekken te voeren.

De verslagen van het verplichte functioneringsgesprek en het evaluatieverslag worden, voor ze aan de stagiair bezorgd worden, goedgekeurd door de minister verantwoordelijk voor het secretariaat, de beleidscel, de cel algemene beleidscoördinatie of de cel algemeen beleid, of zijn gemachtigde.".

Art. 15. Artikel 14bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 26 april 2007, wordt opgeheven.

HOOFDSTUK V. - Wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2007 betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt

Art. 16. In artikel 3, 2°, van koninklijk besluit van 15 januari 2007 betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt wordt de b) vervangen als volgt :

"b) ofwel een niveau of een klasse bekleden die een bevordering naar het niveau of de klasse waartoe de vacante betrekking behoort, mogelijk maakt.".

HOOFDSTUK VI. - Wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 2013 betreffende de evaluatie in het federaal openbaar...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT