Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2006 houdende het tuchtreglement van het Instituut voor bedrijfsjuristen, de 9 avril 2024

Artikel 1. In het koninklijk besluit van 19 april 2006 houdende het tuchtreglement van het Instituut voor bedrijfsjuristen, wordt een artikel 7/1 ingevoegd, dat als volgt luidt:

"Art. 7/1. In geval van een beslissing tot schrapping, gebeurt de herinschrijving, bepaald in artikel 14, § 1, derde lid, van de wet in dezelfde vorm en onder dezelfde voorwaarden als de aanvragen tot inschrijving, bedoeld in artikel 4, § 2, van dezelfde wet, en gaat zij bovendien vergezeld van een opgave van de buitengewone omstandigheden die de herinschrijving rechtvaardigen.".

Art. 2. In hetzelfde besluit, wordt een artikel 7/2 ingevoegd, dat als volgt luidt:

"Art. 7/2. § 1. De kosten die voor het onderzoek en voor de behandeling op de hoorzitting werden gemaakt, bedoeld in artikel 14, § 1/1, laatste lid, van de wet, worden op forfaitaire wijze vastgelegd in de tabel bedoeld in paragraaf 2, tweede lid.

§ 2. De tuchtinstantie kan van het vast basisbedrag afwijken wanneer bijzondere omstandigheden zulks rechtvaardigen, zonder evenwel het in het tweede lid van deze paragraaf vastgelegde minimum- en maximumbedrag te overschrijden.

Tuchtinstantie Vast basisbedrag (in euro) Minimum
bedrag (in euro)
Maximum
bedrag (in euro)
Instance disciplinaire Montant forfaitaire de base (en euro) Montant minimum (en euro) Montant maximum (en euro)
Tuchtcommissie 1.000,00 500,00 3.000,00 Commission de discipline 1.000,00 500,00 3.000,00
Beroepscommissie 1.500,00 500,00 5.000,00 Commision d'appel 1.500,00 500,00 5.000,00

§ 3. De basis-, minimum- en maximumbedragen worden jaarlijks op 1 januari aangepast, naar boven of naar beneden, aan de hand van de consumptieprijsindex, die overeenkomt met 127,84 punten (basis 2013).

§ 4. Deze kosten worden niet in rekening gebracht aan de betrokken bedrijfsjurist wanneer de uitspraak wordt opgeschort of de uitvoering van de tuchtstraf wordt uitgesteld."

Art. 3. In hoofdstuk II van hetzelfde besluit wordt een afdeling 5 ingevoegd die een artikel 10/1 bevat, luidende:

"Afdeling 5. - Zitpenningen.

Art. 10/1. § 1. Magistraten die zetelen in de tuchtinstanties ontvangen een zitpenning per zittingsdag, vastgelegd volgens de onderstaande tabel:

Voorzitter tuchtcommissie 250 € Président commission de discipline 250 €
Voorzitter beroepscommissie 300 € Président commission d'appel 300 €
Lid beroepscommissie 150 € Membre commission d'appel 150 €

§ 2. De zitpenningen zijn ten laste van het Instituut.

§ 3. De bedragen van de zitpenningen worden jaarlijks op 1 januari aangepast, naar boven of naar beneden, aan de hand van de consumptieprijsindex, die overeenkomt met 127,84 punten (basis 2013).".

Art. 4. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 9 april 2024.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,

P. VAN TIGCHELT

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT