Koninklijk besluit tot verlening van de toegang tot de DABS aan de Dienst Legalisatie en bestrijding documentaire fraude van de Federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken, de 18 mars 2020

Artikel 1. Het informaticasysteem (eLegalisation) van de Dienst Legalisatie en bestrijding documentaire fraude van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, hierna te noemen "Dienst Legalisatie", krijgt toegang tot de DABS, op vraag van de burger om een akte van de burgerlijke stand:

- te legaliseren, overeenkomstig artikel 29, § 3, van het Burgerlijk Wetboek en artikel 30 van het Wetboek van Internationaal Privaatrecht, of

- te apostilleren, overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten van den Haag van 5 oktober 1961.

De toegang tot de DABS heeft enkel tot doel om het gevraagde uittreksel of afschrift van de akte van de burgerlijke stand gelegaliseerd of geapostilleerd rechtstreeks aan de burger te kunnen afleveren.

Art. 2. De toegang tot de DABS is beperkt tot de identificatiegegevens van de burger die verzoekt tot legalisatie of apostillering van een akte van de burgerlijke stand.

Art. 3. Het informaticasysteem van de Dienst Legalisatie (eLegalisation) beschikt enkel over leesrechten in de DABS.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de derde maand volgend op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 5. De Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 18 maart 2020.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,

K. GEENS

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Burgerlijk Wetboek, artikel 80, vervangen bij de wet van 18 juni 2018 en gewijzigd bij de wet van 21 december 2018;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 2 juli 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 29 augustus 2019;

Gelet op het advies 162/2019 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 18 oktober 2019;

Op voordracht van het beheerscomité DABS, gegeven op 28 mei 2019;

Gelet op advies 66.894/2 van de Raad van State, gegeven op 6 februari 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Verslag aan de Koning

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Het koninklijk besluit dat wij de eer hebben aan Uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen, beoogt uitvoering te geven aan artikel 80 van het Burgerlijk Wetboek, vervangen bij de wet van 18 juni 2018.

Het heeft tot doel om het informaticaprogramma, eLegalisation, van de Dienst Legalisatie en bestrijding documentaire fraude van de Federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken, hierna te noemen "Dienst Legalisatie", toegang te verlenen tot de DABS, om gelegaliseerde of geapostilleerde uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand, met het oog op het gebruik hiervan in het buitenland, rechtstreeks af te leveren aan de burger die hierom vraagt.

De wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing strekt tot de oprichting van een centrale databank voor akten van de burgerlijke stand (DABS) en de vereenvoudiging van de bestaande processen en akten. Dit koninklijk besluit past in...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI