Koninklijk besluit tot verlenging van artikelen 2, 4 tot 12 van de wet van 21 maart 2021 tot wijziging van boek XX van het wetboek van economisch recht en het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, de 12 juillet 2022

Artikel 1. De artikelen 2, 4 tot 12 van de wet van 21 maart 2021 tot wijziging van boek XX van het Wetboek van economisch recht en het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 worden verlengd tot 31 maart 2023.

Art. 2. Het koninklijk besluit van 24 juni 2021 tot uitvoering van verlenging van artikelen 2, 4 tot 12 van de wet van 21 maart 2021 tot wijziging van boek XX van het Wetboek van economisch recht en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt opgeheven.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4. De Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 12 juli 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,

V. VANQUICKENBORNE

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 17, derde lid, van de wet van 21 maart 2021 tot wijziging van boek XX van het wetboek van economisch recht en het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 juni 2021 tot uitvoering van verlenging van artikelen 2, 4 tot 12 van de wet van 21 maart 2021 tot wijziging van boek XX van het Wetboek van economisch recht en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse van 13 mei 2022, uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 17 mei 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 25 mei 2022;

Gelet op het advies 71.653/2 van de Raad van State, gegeven op 4 juli 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Verslag aan de Koning

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb Uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen, heeft betrekking op:

-de verlenging van artikelen 2, 4 tot 12 van de wet van 21 maart 2021 tot wijziging van boek XX van het Wetboek van economisch recht en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;

- de opheffing van het koninklijk besluit van 24 juni 2021 tot uitvoering van verlenging van artikelen 2, 4 tot 12 van de wet van 21 maart...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT