Koninklijk besluit tot verlenging van de taalkaders van het Secretariaat van de Nationale Arbeidsraad, de 20 mai 2022

Artikel 1. De taalkaders van het Secretariaat van de Nationale Arbeidsraad zoals vastgesteld door het koninklijk beluit van 13 mei 2016 tot vaststelling van de taalkaders van het Secretariaat van de Nationale Arbeidsraad worden verlengd voor de maximale duur van één jaar.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 7 juni 2022.

Art. 3. De Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 20 mei 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 29 mei 1952 tot inrichting van de Nationale Arbeidsraad, gewijzigd bij de wetten van 1 maart 1971, 27 juli 1979, 5 december 1968 en 30 december 2009;

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, artikel 43, laatst gewijzigd bij de wet van 4 april 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 maart 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 1979 tot vaststelling van het organiek kader van het personeel van het Secretariaat van de Nationale Arbeidsraad en tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 1961 tot vaststelling van het statuut van het personeel bij het Secretariaat van de Nationale Arbeidsraad, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 juni 1980 en 6...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT