Koninklijk Besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 19 van 5 mei 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen en de schriftelijke behandeling van de zaken, van 26 mei 2020

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. De periode bedoeld in de artikelen 2, 3, 4 en 5, zoals gedefinieerd in art. 2 van het Koninklijk Besluit nr. 19 van 5 mei 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen en de schriftelijke behandeling van de zaken wordt verlengd tot en met 30 juni 2020.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 19 mei 2020.

Art. 3. De minister bevoegd voor Asiel en Migratie is belast met de uitvoering dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 26 mei 2020.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Asiel en van Migratie,

M. DE BLOCK

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I);

Gelet op het Koninklijk Besluit nr. 19 van 5 mei 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen en de schriftelijke behandeling van de zaken;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 mei 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 21 mei 2020;

Gezien de dringende noodzakelijkheid, die het onmogelijk maakt het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State in te winnen, zelfs binnen een verkorte termijn van vijf dagen, gezien de periodes die bij dit besluit worden verlengd verstrijken op 18 mei 2020, ofwel in die datum hun grondslag vinden;

Overwegende de dringende noodzakelijkheid zo vlug mogelijk een antwoord te bieden op de moeilijkheden die het maatschappelijk, economisch, gerechtelijk en administratief leven ondervindt als gevolg van de maatregelen die genomen worden tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19;

Overwegende het ministerieel besluit van 30 april 2020 houdende wijziging van het Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Verslag aan de Koning

Verslag aan de Koning

Sire,

Bij het Koninklijk Besluit nr. 19 van 5 mei 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen en de schriftelijke...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT