Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de personeelsleden van het Agentschap voor Buitenlandse Handel die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen, de 2 octobre 2022

Artikel 1. Met het oog op de toepassing op de personeelsleden van het Agentschap voor Buitenlandse Handel van het artikel 43, § 3 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 worden de verschillende functies die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen, vastgesteld als volgt:

  1. 1e trap : de functies van directeur-generaal en van adjunct-directeur generaal;

  2. 2e trap : de functies van directeur;

  3. 3e trap : de functies van adjunct-directeur, attaché en expert;

  4. 4e trap : de functies van assistent en van administratief bediende.

Art. 2. Het koninklijk besluit van 20 oktober 2008 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de personeelsleden van het Agentschap voor Buitenlandse Handel die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen, wordt opgeheven.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4. De minister bevoegd voor Buitenlandse Handel is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 2 oktober 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken

en Buitenlandse Handel, en van de Federale Culturele Instellingen,

H. LAHBIB

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, artikel 43, § 3, vierde lid, gewijzigd bij wet van 4 april 2006;

Gelet op het Samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de federale overheid en de gewesten met betrekking tot de oprichting van een...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT