Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking van de Toezichtcommissie zoals bedoeld in de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, de 4 décembre 2022

HOOFDSTUK 1. - De Kamers

Afdeling 1. - Het bureau

Artikel 1. Voor elke Nederlandstalige en elke Franstalige Kamer van de Toezichtcommissie zoals bedoeld in de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, wordt een bureau opgericht dat de dagdagelijkse werking van de betreffende Kamer verzekert.

Art. 2. Het in artikel 1 bedoelde bureau is samengesteld uit de voorzitter van de betreffende Kamer, twee door de betreffende Kamer aangewezen leden, een inspecteur die de Toezichtcommissie bijstaat en die arts is evenals het personeelslid van de de Dienst gezondheidszorgberoepen en beroepsuitoefening van het Directoraat-generaal Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu dat het secretariaat van de betreffende Kamer waarneemt.

Art. 3. Het bureau regelt en coördineert de werkzaamheden van de betreffende Kamer en neemt alle noodzakelijke initiatieven ter voorbereiding van de werkzaamheden van de Kamer.

Afdeling 2. - De modaliteiten van uitnodigen en beraadslagen

Art. 4. De voorzitter van de Kamer stelt de dagorde voor de vergaderingen van de Kamer op en verstuurt de uitnodigingen.

Behalve in geval van dringende omstandigheden, worden bedoelde uitnodigingen ten minste 8 dagen voor de datum van vergadering aan de leden verstuurd.

Art. 5. Het plaatsvervangend lid woont de vergaderingen bij wanneer het effectief lid verhinderd is.

Art. 6. De Kamers zetelen achter gesloten deuren.

Art. 7. Voor het vervullen van de opdrachten bedoeld in artikel 45, tweede lid, 1°, 2°, 4° en 5°, van voornoemde wet van 22 april 2019, beraadslagen en beslissen de Kamers enkel geldig indien minstens de helft van de leden van de Kamer aanwezig is waaronder het lid of de leden die het gezondheidszorgberoep vertegenwoordigen waarop de beraadslaging en beslissing betrekking heeft. Indien het lid of een van deze leden niet aanwezig is, kan de Kamer binnen een termijn minstens 8 dagen geldig beraadslagen over aangelegenheden die voor een tweede keer op de dagorde zijn ingeschreven indien minstens de helft van de leden van de Kamer aanwezig is.

Art. 8. In geval van gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Afdeling 3. - Het toezicht op de fysieke en psychische geschiktheid

Art. 9. § 1. Wanneer een Kamer op de hoogte wordt gebracht dat een gezondheidszorgbeoefenaar niet meer voldoet aan de vereiste fysieke of psychische geschiktheden om, zonder risico's, de uitoefening van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT