Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van subsidies voor activiteiten rond het informeren en sensibiliseren op het vlak van cyberbeveiliging, de 6 novembre 2022

Artikel 1. Binnen de grenzen van het budget bedoeld in artikel 3 verleent het Centrum voor Cybersecurity België een subsidie aan een of meer verenigingen voor projecten en activiteiten rond het informeren en sensibiliseren op het vlak van cyberbeveiliging of ter verbetering van het cyberbeveiligingsniveau, in België, in de privésector, de openbare sector en in de wetenschappelijke en academische wereld, die in België zijn uitgevoerd of gepland van 1 januari tot 31 december 2022, volgens de hierna bepaalde voorwaarden.

Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 1. sectoren: de privésector, de openbare sector en de wetenschappelijke en academische wereld;

 2. lid: elk lid van de vereniging dat zijn activiteiten in België verricht en toegang heeft tot de projecten en activiteiten van de vereniging.

  Art. 3. Het totale budget dat aan deze subsidies kan worden toegewezen, bedraagt 71.000 euro.

  De in het eerste lid bedoelde subsidies zijn ten laste van basisallocatie 34.10.33.00.01 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister voor het jaar 2022.

  Art. 4. § 1. Subsidieaanvragen moeten uiterlijk 30 dagen na de inwerkingtreding van dit besluit per brief (Wetstraat 18 te 1000 Brussel) of per mail (info@ccb.belgium.be) naar het Centrum voor Cybersecurity België worden gestuurd.

  § 2. De subsidieaanvraag omvat:

 3. een kopie van de statuten van de vereniging;

 4. een lijst van de projecten en activiteiten in 2022;

 5. het bedrag van de verrichte of geplande uitgaven voor de projecten en activiteiten in 2022;

 6. de lijst van de leden en de sectoren waartoe zij behoren.

  Art. 5. Om een subsidie te kunnen krijgen, verantwoordt de vereniging op basis van haar aanvraagdossier uitgaven betreffende de organisatie van projecten en activiteiten voor alle sectoren bedoeld in artikel 2, 1°.

  Art. 6. Indien het in artikel 3 bedoelde bedrag niet volstaat om alle ontvangen subsidieaanvragen die voldoen aan de voorwaarden van dit besluit te dekken, wordt het totale bedrag van de subsidie verdeeld over de verschillende verenigingen die een aanvraag hebben ingediend, in verhouding tot het aantal leden bedoeld in artikel 2, 2°.

  Art. 7. Binnen 45 dagen na de in artikel 4 bedoelde termijn en na advies van het Centrum voor Cybersecurity België doet de Eerste Minister uitspraak over de subsidieaanvragen en deelt hij zijn beslissing mee aan de aanvragers.

  Art. 8. De toegekende subsidie wordt uiterlijk op 31 december 2022 op de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT