Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Toezichtcommissie zoals bedoeld in de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, de 13 novembre 2022

Artikel 1. De Nederlandstalige en de Franstalige Kamers van de Toezichtcommissie zoals bedoeld in artikel 46, § 1, van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, zijn als volgt samengesteld :

 1. 2 effectieve leden en 2 plaatsvervangende leden die de artsen vertegenwoordingen met dien verstande dat 1 effectief lid en 1 plaatsvervangend lid de huisartsen vertegenwoordigen en dat 1 effectief lid en 1 plaatsvervangend lid de arts-specialisten vertegenwoordigen;

 2. 1 effectief en 1 plaatsvervangend lid dat de tandartsen vertegenwoordigt;

 3. 1 effectief en 1 plaatsvervangend lid dat de apothekers vertegenwoordigt;

 4. 1 effectief en 1 plaatsvervangend lid dat de vroedvrouwen vertegenwoordigt;

 5. 1 effectief en 1 plaatsvervangend lid dat de verpleegkundigen vertegenwoordigt;

 6. 1 effectief en 1 plaatsvervangend lid dat de kinesitherapeuten vertegenwoordigt;

 7. 1 effectief en 1 plaatsvervangend lid dat de klinisch psychologen vertegenwoordigt;

 8. 1 effectief en 1 plaatsvervangend lid dat de klinisch orthopedagogen vertegenwoordigt;

 9. 1 effectief en 1 plaatsvervangend lid dat de paramedici vertegenwoordigt;

 10. 1 effectief en 1 plaatsvervangend lid dat de hulpverleners-ambulanciers vertegenwoordigt;

 11. 1 effectief en 1 plaatsvervangend lid dat de zorgkundigen vertegenwoordigt;

 12. 1 effectief en 1 plaatsvervangend lid dat de patiënten vertegenwoordigt.

De Kamers worden voorgezeten door een magistraat of eremagistraat van de rechterlijke orde.

Art. 2. De in artikel 1, 1° tot en met 11°, bedoelde leden zijn telkens gezondheidszorgbeoefenaar behorende tot dezelfde categorie als de gezondheidszorgbeoefenaars die ze vertegenwoordigen.

Ze tonen een voldoende en recente beroepsactiviteit als gezondheidszorgbeoefenaar aan waardoor zij beschikken over een kennis van het gezondheidszorgberoep conform de actuele stand van de wetenschap. Als voldoende en recente beroepsactiviteit wordt beschouwd een beroepsactiviteit van minstens 3 jaar op het ogenblik dat ze als kandidaat worden voorgedragen waarvan minstens 1 jaar beroepsactiviteit heeft plaats gevonden het jaar voor hun voordracht. Ze leggen daartoe met het oog op hun benoeming een verklaring op eer af.

Art. 3. In geval van overlijden of ontslag van een effectief of een plaatsvervangend lid, wordt de andere kandidaat die werd voorgedragen op dezelfde dubbele lijst benoemd. Het lid dat...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT