Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd, de 17 juin 2022

Artikel 1. Het in artikel 2, § 1, van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars bedoelde loonbedrag wordt voor de periode van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 bepaald op 11.040 euro.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2022 en treedt buiten werking op 30 juni 2023.

Art. 3. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 17 juni 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars, artikel 2, § 1;

Gelet op het advies van het Nationaal Paritair Comité voor de sport, gegeven op 20 april 2022;

Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, die op 28 april 2022 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT