Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en nadere regels van de verkiezingen bij de Orde der Dierenartsen, de 24 avril 2022

HOOFDSTUK 1. - Verkiezingen van de leden van de gewestelijke raden en van de leden-dierenartsen van de gemengde raden van beroep

Artikel 1. Er wordt elektronisch gestemd.

Art. 2. De hoge raad van de Orde van de dierenartsen bepaalt de datum en het uur van het begin en de datum en het uur van de afsluiting van de verkiezingen.

De hoge raad stelt het systeem van elektronische verkiezingen ter beschikking.

Art. 3. Elke gewestelijke raad organiseert de elektronische verkiezingen in haar kiesdistrict. De voorzitters van de gewestelijke raden van de Orde van de dierenartsen informeren de kiezers over de modaliteiten van de verkiezingen per gewone brief en via elektronische weg alsook via de website van de gewestelijke raad van de Orde van de dierenartsen en via alle andere papieren of elektronische communicatiekanalen die hij wenselijk acht.

Art. 4. De kiezers volgen een registratieprocedure voorafgaand aan de elektronische verkiezingen die zal toelaten om de geldigheid te verifiëren van hun email adres en/of elke andere informatie die nodig geacht wordt om later de authentificatie van de kiezers toe te laten tot het systeem van de elektronische verkiezingen.

Art. 5. Om zijn stem uit te brengen authentificeert de kiezer zich, via het internet, op de website gebruikt voor de elektronische verkiezingen. Wanneer de kiezer geen toegang heeft tot het internet of zich niet kan authentificeren verplaatst hij zich op afspraak, gemaakt binnen de 15 dagen voor het begin van de verkiezingen, naar de gewestelijke raad waar hij zijn stem in alle discretie zal kunnen uitbrengen.

Art. 6. Het informaticasysteem dat wordt gebruikt voor de elektronische verkiezingen moet aan de volgende voorwaarden beantwoorden:

  1. het systeem wordt vergezeld van een attest van de fabrikant waarin bevestigd wordt dat het systeem voldoet aan de voorwaarden die in dit besluit zijn bepaald en dat de verordening 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens zal worden gerespecteerd;

  2. de fabrikant garandeert hulp bij technische problemen die zich tijdens de verkiezingen voordoen;

  3. het systeem garandeert tijdens elke fase van de procedure de verzegeling van alle gegevens betreffende de verkiezing;

  4. het systeem levert bewijzen van integriteit, bronbewijzen en bewijzen van tijdsregistratie wat betreft de verzegelde gegevens en alle acties die zijn uitgevoerd in het systeem door de configurator van de verkiezingen, de voorzitters van de gewestelijke raden en alle door hen benoemde personen;

  5. het systeem bewaart de elektronische stembiljetten voor en na hun opening, waardoor een eventuele hertelling mogelijk wordt;

  6. het systeem van elektronisch stemmen moet de anonimiteit en het geheim van de stemming garanderen. Het systeem van de verkiezingen mag niet voor, tijdens of na de verkiezing met welke techniek het ook zij, direct of indirect, een link opnieuw opbouwen tussen een stembiljet en zijn kiezer of een kiezer toelaten om zijn stembiljet te vervangen door een ander.

HOOFDSTUK 2. - Verkiezingsbureaus

Art. 7. De gewestelijke raad van de Orde van de Dierenartsen, bijgestaan door de magistraat assessor, neemt de kiesverrichtingen waar. Hij kan zich laten bijstaan door de administratief secretarissen en door de plaatsvervangende magistraat-assessor.

Art. 8. De kiesverrichtingen betreffende de behandeling van de elektronische stemmen, de proclamatie van de resultaten, het opstellen van het proces-verbaal van de verrichtingen en van de archivering van de resultaten geschieden op de zetel van elke gewestelijke raad van de Orde van de Dierenartsen.

Art. 9. Enkel de dierenartsen die op de lijst van de Orde van de Dierenartsen ingeschreven zijn, mogen bij deze verrichtingen aanwezig zijn.

HOOFDSTUK 3. - Datum van de verkiezingen

Art. 10. De verkiezingen geschieden ten minste twee maanden vóór het vervallen van het mandaat van de leden van de raad.

HOOFDSTUK 4. - Kiesdistrict

Art. 11. Met het oog op de kiesverrichtingen maakt elke taalstreek, gevormd zoals voorzien in artikel 4 van de wet van 19 december 1950 tot instelling van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT