Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, de 18 avril 2021

Artikel 1. De betrekkingen van elke trap van de hiërarchie die in het personeelsplan van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika zijn opgenomen, worden verdeeld tussen het Franse en het Nederlandse kader volgens de verhoudingen vermeld in de hierna volgende tabel.

Degrés de la hiérarchie
---
Trappen van de hiërarchie
Cadre français ---
Frans kader
Cadre néerlandais ---
Nederlands kader
Cadre bilingue ---
Tweetalig kader
Pourcentage d'emplois ---
Percentage der betrekkingen
Pourcentage d'emplois ---
Percentage der betrekkingen
Pourcentage d'emplois pour les fonctionnaires du rôle linguistique français ---
Percentage der betrekkingen voor de ambtenaren van de Franse taalrol
Pourcentage d'emplois pour les fonctionnaires du rôle linguistique néerlandais ---
Percentage der betrekkingen voor de ambtenaren van de Nederlandse taalrol
1 40 % 40 % 10% 10%
2 40 % 40 % 10% 10%
3 49,74 % 50,26 %
4 40 % 60 %
5 40 % 60 %

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekend-gemaakt.

Art. 3. De minister bevoegd voor Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 18 april 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Economie en Werk,

P.-Y. DERMAGNE

De Staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid,

Th. DERMINE

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, artikel 43, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 4 april 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 mei 1928 houdende oprichting als wetenschappelijke instelling van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 juli 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT