Koninklijk besluit tot vaststelling van het globaal budget in 2018 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, van 19 december 2018

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Het globaal budget van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten, bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5°, b), c) en e), van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, beloopt 4.140.348 duizend euro voor het jaar 2018.

Art. 2. Het in artikel 1 bedoeld bedrag betreft de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten, waarvan de lijsten als bijlage gaan bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van de farmaceutische specialiteiten, zowel verleend aan in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden als aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, met uitzondering van vers ingevroren plasma virus geïnactiveerd. Het in artikel 1 bedoeld bedrag betreft eveneens de forfaitaire tegemoetkomingen voor de behandeling van vruchtbaarheidsstoornissen bij vrouwen vermeld in het koninklijk besluit van 6 oktober 2008 alsook de specifieke tegemoetkomingen in de kostprijs van contraceptiva voor vrouwen, jonger dan 21 jaar vermeld in het koninklijk besluit van 16 september 2013.

Art. 3. Bij de vastlegging van het in artikel 1 vernoemde netto-budget werd rekening gehouden met ontvangsten artikel 111 voor een totaalbedrag van 303,598 miljoen EUR, met de hiernavolgende besparingsmaatregelen 2018 voor een totaalbedrag van 292,385 miljoen euro en met de hiernavolgende initiatieven 2018 voor een totaalbedrag van 0 euro.

Omschrijving besparingsmaatregelen Introduction Invoering Budget Budget
Millions d'euros
Miljoen euro
Libellé mesures d'économies
1. Trimesteriële prijsdalingen 1/10/2017 104,535 1. Diminution trimestrielle
2. Trimestriële toepassing besparingsmaatregel oude
geneesmiddelen / prijsdaling biologicals na inschrijving biosimilar
1/01/2018 4,200 2. Application trimestrielle d'une mesure d'économie anciens médicaments/diminution de prix des biologicals après inscription des biosimilaires
3. Bijkomende prijsdaling rosuvastatine 1/04/2018 11,000 3. Diminution de prix supplémentaire pour la rosuvastatine
4. Bijkomende prijsdaling op geneesmiddelen op basis van ezetimibe (en simvastatine) ten gevolge van transfer van hoofdstuk IV naar hoofdstuk I 1/01/2018 6,600 4. Diminution de prix supplémentaire sur les médicaments à base d'ézétimibe (et de simvastatine) suite au transfert du
chapitre IV au chapitre I
5. Uitbreiding 90% facturatie in ziekenhuismilieu en
...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT