Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2018-2019, van June 19, 2018

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. In het koninklijk besluit van 26 september 2002 betreffende de organisatie van de Koninklijke Militaire School worden de bijlagen A en B, vervangen bij het koninklijk besluit van 10 juli 2017, vervangen door de bijlagen 1 en 2 gevoegd bij dit besluit, behalve voor de leerlingen en stagiairs die hun vormingsjaar, aangevangen in 2017, nog niet beëindigd hebben. Voor die leerlingen en stagiairs blijven de vorige bijlagen van toepassing tot het einde van dat vormingsjaar.

Art. 2. Artikel 1 van dit besluit treedt in werking voor :

  1. de bijlage 1, op 1 juli 2018;

  2. de bijlage 2, op 3 september 2018.

Art. 3. De minister bevoegd voor Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN.

Art. N.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 27-08-2018, p. 66359 )

Handtekening

Brussel, 19 juni 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Defensie,

S. VANDEPUT

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 18 maart 1838 houdende organisatie van de Koninklijke Militaire School, artikel 1ter, § 1, ingevoegd bij de wet van 22 maart 2001, vervangen bij de wet van 1 augustus 2006 en gewijzigd bij de wet van 28 september 2017;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 2002 betreffende de organisatie van de Koninklijke Militaire School;

Gelet op de adviezen van de vervolmakings- en opleidingsraad van de Koninklijke...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT