Koninklijk besluit tot vastlegging van het formulier voor de toepassing van de achterwaartse verliesaftrek voor het gedeelte van de beroepsverliezen dat toe te schrijven is aan de schade aan landbouwteelten, veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden, de 16 novembre 2022

Artikel 1. In hoofdstuk 1, afdeling 16/1, van het KB/WIB 92 wordt een artikel 49quater ingevoegd, luidende:

"Art. 49quater. De belastingplichtige vraagt de toepassing van de achterwaartse verliesaftrek aan voor de schade die definitief is vastgesteld aan de hand van een formulier waarvan het model door de Minister van Financiën of zijn gedelegeerde wordt vastgesteld.

Het formulier bevat de onderstaande gegevens:

  1. de naam en voornaam van de belastingplichtige indien deze een natuurlijke persoon is of de benaming van de belastingplichtige indien deze een vennootschap is;

  2. het fiscaal nummer indien de belastingplichtige een natuurlijke persoon is, het ondernemingsnummer indien de belastingplichtige een vennootschap is;

  3. de datum waarop de schade werd geleden;

  4. het definitieve en door het gewest vastgestelde bedrag van de geleden schade;

  5. de datum waarop het gewest de schade definitief heeft vastgesteld;

  6. indien de belastingplichtige een vennootschap is, het bedrag van de landbouwverliezen die voortkomen uit ongunstige weersomstandigheden waarvoor de vennootschap de toepassing vraagt van de achterwaartse verliesaftrek.

Het formulier bevat tevens een verklaring waaruit de keuze voor de achterwaartse verliesaftrek en het definitieve en onherroepelijke karakter ervan blijkt.

Het in dit artikel bedoelde formulier dat werd ingevuld overeenkomstig de voormelde aanduidingen, wordt gewaarmerkt, gedagtekend en ondertekend ingediend bij het centrum waaronder de belastingplichtige ressorteert voor het aanslagjaar verbonden met het belastbaar tijdperk waarin de schade definitief door het gewest is vastgesteld en dit binnen de indieningstermijn van de aangifte in de inkomstenbelasting van dat aanslagjaar.".

Art. 2. In afwijking van artikel 49quater, vierde lid, van het KB/WIB 92 kan de belastingplichtige die de toepassing vraagt van de achterwaartse verliesaftrek voor de schade die definitief door het gewest werd vastgesteld in een belastbaar tijdperk dat verbonden is met aanslagjaar 2022 het in datzelfde artikel bedoelde formulier indienen binnen een termijn van twee maand vanaf de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3. Dit besluit is van toepassing vanaf aanslagjaar 2022.

Art. 4. De minister die bevoegd is voor Financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 16 november 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,

V. VAN PETEGHEM

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT