Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 41, § 5 en 44, § 4, van de wet van 18 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, de 15 décembre 2022

Artikel 1. De retributie, bedoeld in artikel 41, § 5 van de wet van 18 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid wordt vastgelegd als volgt:

  1. voor de kennisgeving van een bestand: 250 euro;

  2. voor de kennisgeving van een rechtzetting van een bestand: 50 euro;

Een kennisgevingsplichtige onderneming die in de loop van het referentiejaar geen premies of voordelen heeft verleend dient geen retributie te betalen.

Art. 2. In uitvoering van artikel 44, § 4, van de wet van 18 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid worden de retributies vermeld in artikel 1 gestort op de rekening van de VZW Mdeon.

Art. 3. Het bedrag van de retributies bedoeld in artikel 1 wordt jaarlijks aangepast aan de index van de consumptieprijzen. Het aanvangsindexcijfer is dat van december 2022.

Art. 4. De VZW Mdeon legt tussen 1 oktober en 30 november 2023 boekhoudkundige stukken over aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, eventueel vergezeld van bijkomende nuttige stukken waaruit blijkt dat de in dit besluit bedoelde retributie nodig is voor het verzekeren van de uitvoering van de opdrachten die haar zijn toevertrouwd krachtens artikel 44 van de wet van 18 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, tijdens het jaar 2024, en dat het bedrag van de retributie overeenstemt met een werkelijke kost die zij maakt.

Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2023 en treedt buiten werking op 31 december 2024.

Art. 6. De minister bevoegd voor de Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 15 december 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid,

F. VANDENBROUCKE

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 18 december 2016 houdende diverse...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT