Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, de 11 décembre 2022

Artikel 1. De bedragen die worden vermeld in artikel 1409, § 1, eerste tot derde lid, en § 1bis, eerste tot derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek worden met de volgende formule aangepast, rekening houdend met de afgevlakte gezondheidsindex van de maand november 2022:

  1. (27.000: 40,3399) x 204,54 = 1.315,972964 EUR 104,03

  2. (29.000: 40,3399) x 204,54 = 1.413,455355 EUR 104,03

  3. (32.000: 40,3399) x 204,54 = 1.559,678943 EUR 104,03

  4. (35.000: 40,3399) x 204,54 = 1.705,902530 EUR 104,03

Art. 2. Het bedrag dat wordt vermeld in artikel 1409, § 1, vierde lid, en § 1bis, vierde lid, van hetzelfde Wetboek wordt met de volgende formule aangepast, rekening houdend met de afgevlakte gezondheidsindex van de maand november 2022:

50 x 169,65 = 80,624465 EUR 105,21

Art. 3. De bedragen vermeld in de artikelen 1 en 2 worden afgerond op de hogere euro als volgt:

1.316 EUR, 1.414 EUR, 1.560 EUR, 1.706 EUR, 81 EUR.

Art. 4. De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 11 december 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Justitie

V. VAN QUICKENBORNE

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 14 januari 1993 en gewijzigd bij de wet van 24 maart 2000;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 14 januari 1993 en gewijzigd bij de wet van 24 maart 2000, een formule voorschrijft voor de jaarlijkse aanpassing van de bedragen die niet voor beslag vatbaar zijn aan het indexcijfer van de consumptieprijzen;

Overwegende dat artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen, in werking voor de wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, bepaalde dat met ingang van 1 januari 1994 in wettelijke en reglementaire bepalingen evenals in de bepalingen van individuele en collectieve arbeidsovereenkomsten die voorzien in een koppeling van de lonen aan het indexcijfer der consumptieprijzen, in aanmerking wordt genomen de prijsindex die daartoe berekend en benoemd wordt;

Overwegende dat artikel...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT